Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Żarnowie

Dodano: środa, 21 września 2011

W niedzielę, 19 czerwca 2011 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zjazd poprzedziły walne zebrania w siedmiu jednostkach OSP. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania na następną kadencję oraz wybór nowych władz związku szczebla gminnego i delegatów na Zjazd Powiatowy OSP. Zjazd Gminny OSP prowadził dh Andrzej Świąder, prezes jednostki OSP w Chełstach.

W zjeździe gminnym uczestniczyli delegaci, demokratycznie wybrani we wszystkich jednostkach, a także liczni goście, spośród których wymienić należy przewodniczącego Rady Powiatu Marka Ksytę, starostę Jana Wieruszewskiego, wicestarostę i prezesa Zarządu Powiatowego OSP dh Józefa Roga, zastępcę Komendanta PSP w Opocznie Jerzego Wijatę, przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie kom. Przemysława Wilka i Komendanta Komisariatu Policji w Paradyżu podinsp. Wiesława Kuśmierczyka. Władze gminne reprezentowane były przez przewodniczącego Rady Gminy Wiktora Macierzyńskiego i wójta Krzysztofa Nawrockiego.

Otwarcia Zjazdu dokonała dotychczasowa prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żarnowie dh Maria Morawska, która złożyła krótkie sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego OSP za lata 2006-2011. Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki złożył jej serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie w mijającej kadencji.

Prezes przedstawiła w swoim wystąpieniu wszystkie najważniejsze elementy funkcjonowania jednostek OSP w gminie i dokonała oceny dokonań za miniony okres. Przedstawiła jak kształtowała się sytuacja pożarnictwa w gminie Żarnów na przestrzeni ostatnich lat. Na terenie gminy aktywnie działa 7 jednostek typu „S”, które są zarejestrowane w KRS (konta bankowe posiadają cztery z nich). Najważniejszą z nich jest posiadająca trzy samochody bojowe jednostka OSP Żarnów, która w b.r. będzie obchodziła 100-lecie istnienia i otrzyma nowy sztandar, a żarnowska strażnica będzie gruntownie wyremontowana. Pozostałe jednostki są słabiej wyposażone. Aktywność władz gminnych OSP przejawiała się coroczną organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, doposażaniem jednostek, dbałością o stan remiz strażackich, organizacją turniejów wiedzy pożarniczej i konkursów plastycznych, opiniowaniem wniosków o przyznawanie odznaczeń. W jednostkach OSP aktywnie pracuje 183 strażaków – ochotników, w tym członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Szczególny nacisk kładziono na akcję szkoleniową. Systematycznie odbywały się szkolenia BHP, a w ostatnim czasie 15 druhów odbyło szkolenie podstawowe. Znaczący postęp odnotowano przy poprawie warunków lokalowych (modernizacja strażnic). Przypomnieć należy, iż w 2004 roku dokonano termomodernizacji remiz w Żarnowie, Topolicach i Chełstach, w 2005 roku – w Paszkowicach, a w 2007 roku – w Skórkowicach, Straszowej Woli, Grębenicach i Zdyszewicach. Aby to zrealizować, sięgnięto wówczas po środki z WFOŚiGW w Łodzi i zaangażowano fundusze gminne.

Wszystkie jednostki mają swój historyczny rodowód. Jego siła to przede wszystkim wysokie morale ich członków, narażających zdrowie i życie w akcjach bojowych. Niesienie pomocy bliźnim to prawdziwe bohaterstwo, misja i posłannictwo. Strażacy corocznie uczestniczą w obchodach Świąt Narodowych – uroczystościach 3 Maja i 11 Listopada, a także w uroczystościach św. Floriana, Wielkiej Nocy, procesjach Bożego Ciała i innych. Z okazji Dnia Strażaka w kościołach odprawiane są msze święte, a oni sami często uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

Do realizacji wszystkich działań potrzebni są sprzymierzeńcy. Należą się podziękowania wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju OSP w gminie – wójtowi i Radzie Gminy Żarnów, Urzędowi Marszałkowskiemu i Sejmikowi Wojewódzkiemu w Łodzi, Zarządowi Wojewódzkiemu i Powiatowemu OSP, Komendzie Wojewódzkiej i Powiatowej PSP, a także Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Wiesław Polak, który z ramienia komisji przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Później rozpoczęto realizację porządku obrad i wyłoniono nowe władze.

Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes – Krzysztof Nawrocki, wiceprezesi – Jacek Świątek i Jarosław Smak, komendant gminny – Ryszard Jakubowski, sekretarz – Bogdan Szymczyk, skarbnik – Janusz Śpiewak, członkowie prezydium – Bolesław Gierczyna, Jerzy Murawski, Sławomir Błażejewski, Andrzej Świąder i Maria Morawska. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący – Leszek Karasiński, wiceprzewodniczący – Jan Marcinkiewicz i członek komisji – Wiesław Jasion. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP zostali wybrani prezes Krzysztof Nawrocki i komendant Ryszard Jakubowski, a do Zarządu Powiatowego OSP w Opocznie delegowano Krzysztofa Nawrockiego.

Przed zakończeniem obrad zaproszeni goście zabierali kolejno głos, dziękując żarnowskim strażakom za ofiarność i zaangażowanie w realizacji statutowych zadań związku OSP w gminie. Wszyscy zostali zaproszeni na 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie. Na końcu zaproszono wszystkich delegatów i gości zaproszonych na strażacki poczęstunek.