Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana

Dodano: wtorek, 28 kwietnia 2015

W dniu 31 marca 2015 r. w Łodzi Gmina Żarnów reprezentowana przez Pana Wójta – Krzysztofa Nawrockiego podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana”. Dofinansowanie jest udzielone w formie pożyczki i dotacji na łączną kwotę 891 346,00 zł, w tym:

– pożyczka 445 673,00 zł

– dotacja 445 673,00 zł

Ogólna wartość zadania wynosi 2 588 442,00 zł.

Zadanie to realizowane jest także ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakres zadania obejmuje wybudowanie 6 884,60 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Niemojowice, Nadole, Miedzna Murowana, 3 szt. przepompowni ścieków oraz 1 812 mb przykanalików.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na dzień 31.05.2015r.

eko1