Budowa sieci kanalizacyjnej w Niemojowicach – Nowinach

Dodano: wtorek, 11 września 2012

Teren gminy Żarnów jest miejscem, gdzie trwają intensywne prace kanalizacyjne. Obok wielkiej inwestycji Żarnów – Niemojowice (etap I), określanej przez urzędników mianem „dużej kanalizacji”, realizowane jest zadanie w Niemojowicach – Nowinach, nazywane „małą kanalizacją”. Jeśli chodzi o długość całej sieci, to ta inwestycja jest prawie pięciokrotnie mniejsza od tej dużej. Przypomnijmy, sieć kanalizacyjna Żarnów – Niemojowice liczyć będzie 10,8025 km, natomiast kanalizacja w Niemojowicach – Nowinach będzie miała łączną długość 2,2594 km. Projekt przewiduje budowę jednej przepompowni ścieków (obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych z poziomu niższego na wyższy). Budowa grawitacyjno – tłocznej kanalizacji sanitarnej w Niemojowicach była od dawna oczekiwana przez mieszkańców, którzy wkrótce będą mieli możliwość podłączenia się do nowego kolektora, który odprowadzał będzie ścieki do oczyszczalni przy ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie.

 

Intensywne roboty trwają. Inwestycja w Niemojowicach polega na wybudowaniu 2,2594 km sieci kanalizacyjnej, w tym 0,7971 km kanałów sieciowych grawitacyjnych o średnicy 200 mm, 0,5772 km rurociągów tłocznych o średnicy 110 mm oraz 0,8851 km tzw. przykanalików (247,5 m do granic nieruchomości i 637,6 m od granicy do studzienki lub budynku). Całość jest zgodna z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

Zakres robót przy każdej tego typu inwestycji jest ogromny. Obejmuje on liczne roboty przygotowawcze, a potem ziemne i montażowe. Te ostatnie są najważniejsze, ich dobre wykonanie gwarantuje końcowy sukces. Wśród tych prac są m.in. zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, odbiór techniczny wykopów, wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, wykonanie podłoża pod rury, odbiór techniczny podłoża, montaż rur, montaż rur ochronnych, wykonanie i odbiór techniczny tzw. obsypki, wykonanie izolacji studzienek, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, rozbiórkę nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i ostateczne tzw. odtworzenie terenu.

 

W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 11 maja 2012 roku, wybrano ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego z miejscowości Zgórsko (gmina Sitkówka Nowiny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie). Oferta okazała się najtańszą spośród kilku innych, które złożyły m.in. firmy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o. z Końskich, SKANSKA S.A. z Warszawy, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” z Kielc, „Budkomplex” Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. Jawna z Bochni (wykonawca „dużej kanalizacji” w gminie Żarnów), a także „DROG-INŻ” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. J. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego za kwotę prawie 700.000 zł do końca listopada 2012 roku ma wybudować sieć kanalizacyjną w Niemojowicach – Nowinach oraz doprowadzić teren do pierwotnego stanu (dotyczy to również naprawy i rekonstrukcji drogi, prowadzącej przez wieś). Prace zbliżają się do końca i zostaną na pewno oddane przed terminem. Wierzymy, iż wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni. Dodać należy, iż inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy oraz z pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.