Budowa sieci kanalizacyjnej w Niemojowicach – Nowinach

Dodano: środa, 10 kwietnia 2013

Najbliższe okolice Żarnowa w 2012 roku były kolejnym miejscem, gdzie trwały intensywne prace kanalizacyjne. Obok wielkiej inwestycji Żarnów – Niemojowice (etap I), określanej przez urzędników mianem „dużej kanalizacji”, realizowane było zadanie w Niemojowicach – Nowinach, nazywane „małą kanalizacją”. Jeśli chodzi o długość całej sieci, to ta inwestycja była prawie pięciokrotnie mniejsza od tej dużej. Przypomnijmy, w wyniku realizacji sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice powstało prawie 11 km sieci, natomiast kanalizacja w Niemojowicach – Nowinach osiągnęła łączną długość 2 km 260 m. Projekt przewidywał budowę jednej przepompowni ścieków (obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych z poziomu niższego na wyższy). Budowa grawitacyjno – tłocznej kanalizacji sanitarnej w Niemojowicach była od dawna oczekiwana przez mieszkańców wsi, którzy wkrótce będą mieli możliwość podłączenia się do nowego kolektora, który odprowadzał będzie ścieki do oczyszczalni przy ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie.

Intensywne roboty trwały do końca 2012 roku. Inwestycja w Niemojowicach polegała na wybudowaniu prawie 2,26 km sieci kanalizacyjnej, w tym ok. 0,8 km kanałów sieciowych grawitacyjnych o średnicy 200 mm, ok. 0,6 km rurociągów tłocznych o średnicy 110 mm oraz ok. 0,9 km tzw. przykanalików (250 m do granic nieruchomości i ok. 650 m od granicy do studzienki lub budynku). Całość jest zgodna z opracowaną dokumentacją techniczną.

Zakres robót przy każdej tego typu inwestycji jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje on liczne roboty przygotowawcze, a potem ziemne i montażowe. Te ostatnie są najważniejsze, ich dobre wykonanie gwarantuje końcowy sukces. Wśród tych prac są m.in. zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, odbiór techniczny wykopów, wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, wykonanie podłoża pod rury, odbiór techniczny podłoża, montaż rur, montaż rur ochronnych, wykonanie i odbiór techniczny tzw. obsypki, wykonanie izolacji studzienek, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, rozbiórkę nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i ostateczne tzw. odtworzenie terenu.

W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w maju 2012 roku, wybrano ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego z miejscowości Zgórsko (gmina Sitkówka Nowiny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie). Oferta okazała się najtańszą spośród kilku innych, które złożyły m.in. firma „Skanska” S.A. z Warszawy oraz przedsiębiorstwa z Końskich, Kielc, Bochni i Piotrkowa Trybunalskiego. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego za kwotę prawie 700.000 zł do końca listopada 2012 roku zobowiązał się wybudować sieć kanalizacyjną w Niemojowicach – Nowinach oraz doprowadzić teren do pierwotnego stanu (dotyczy to również naprawy i rekonstrukcji drogi, prowadzącej przez wieś). Prace zrealizowano w terminie i wkrótce wszyscy objęci projektem będą mieli możliwość przyłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej. Wierzymy, iż mieszkańcy Niemojowic Nowin będą zadowoleni.

Wartość inwestycji wyniosła 700 tys. zł, jednak gmina w ostatnim okresie otrzymała częściowy zwrot kosztów z tytułu zwrotu podatku VAT na roboty kanalizacyjne. Wg obowiązujących przepisów, gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej, jeżeli ta inwestycja będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT. Ostatecznie kwota przekazana wykonawcy inwestycji wyniosła prawie 570 tys. zł, a z urzędu skarbowego gmina odzyskała kwotę ok. 130 tys. zł. Gmina poniosła również inne, drobne koszty, związane z zabezpieczeniem nadzoru inwestycji. Dodać należy, iż budowa „małej kanalizacji” była finansowana ze środków własnych naszego samorządu, w wysokości prawie 225 tys. zł oraz z pożyczki (udzielonej na preferencyjnych zasadach) w wysokości ok. 350 tys. zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wierzymy, iż wkrótce mieszkańcy tej części Niemojowice będą się cieszyć z przyłączenia swoich domostw do sieci (po doprowadzeniu energii elektrycznej do przepompowni). Przewidujemy, iż zostanie zrealizowanych 25 przyłączy kanalizacyjnych, a ok. 100 osób będzie z naszej gminnej sieci korzystać. Sądzimy, iż w wyniku tej inwestycji docelowo nastąpi osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego w postaci umożliwienia odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych w ilości 4380 m3 / rok do oczyszczalni ścieków w Żarnowie.