Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice

Dodano: czwartek, 02 grudnia 2010

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice” dofinansowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity brutto w/w zadania wyniesie ok. 2 253 219,00 zł w tym dofinansowanie z:

  • PROW na kwotę 1 251 661,00 zł,
  • WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 444 898,00 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania osiągnięto efekt rzeczowy w postaci budowy:

  • przepompowni sieciowej w ilości 2 szt.,
  • kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci 6.654,8 mb,
  • efektu ekologicznego w postaci umożliwienia odprowadzania ścieków socjalno bytowych w ilości 8.723,5 m3/rok do oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarnów.