Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana – Straszowa Wola

Dodano: czwartek, 02 grudnia 2010

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana – Straszowa Wola” dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity brutto w/w zadania wynosi 4 495 674,10 zł w tym dofinansowanie z:

  • RPO Województwa Łódzkiego na kwotę 3 118 767,82 zł,
  • WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 400 290,00 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania osiągnięto efekt rzeczowy w postaci budowy:

  • przepompowni w ilości 5 szt.,
  • kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci 17.977 mb,
  • efektu ekologicznego w postaci umożliwienia odprowadzania ścieków socjalno-bytowych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Białaczów w ilości 21.717,50 m3/rok.