Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodano: środa, 22 lutego 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON:

– na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

– do turnusu rehabilitacyjnego,

– do likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych

Natomiast organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

 

Od stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadziła ona zasadnicze zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Wg nowej ustawy nadzór i opieka nad rodzinami zastępczymi należy do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W jego  kompetencjach zawiera się m.in. pomoc rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywanie planu pomocy dziecku, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu z dzieckiem. Wymogi kwalifikacyjne dla koordynatora są zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego, wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

W 2012 roku PCPR w Opocznie kontynuuje również realizację projektu systemowego „Przełamać bariery. Uwolnić energię”. Działania projektowe mają zasięg ogólny i są skierowane zarówno do uczestników jak i ich otoczenia. Głównymi beneficjentami są wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzież w wieku 15-25, osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy w rodzinie.

Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego zostaną objęci kompleksowym wsparciem psychologicznym, doradczym umożliwiającym m.in powrót na rynek pracy, zwiększenie kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych, wsparciem procesu usamodzielnienia, zdobycia i zaktualizowania kompetencji zawodowych i edukacyjnych, podniesienia sprawności fizycznej poprzez działania rehabilitacyjne.

 

 

 

Działaniami objęte zostaną również rodziny zastępcze, aby wzmocnić je w pełnieniu ról społecznych oraz w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem dzieci. Warsztaty – „Szkoła dla rodziców” mogą być okazją do doskonalenia umiejętności rodzicielskich. Szereg działań o charakterze środowiskowym pomoże zintegrować lokalną społeczność.

 

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie, pracownicy PCPR zapraszają na ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie…