Ważne informacje dla właścicieli lasów w gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 23 lutego 2012

Lasy niepaństwowe (w zdecydowanej większości prywatne) w gminie Żarnów mają powierzchnię 1191 ha. Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśnie niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można do nich zaliczyć zarówno lasy prywatne, jak i lasy wspólnot, stowarzyszeń oraz gminy. Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Zgodnie z zapisem art. 5 tej ustawy, nad gospodarką leśną w lasach nienależących do Skarbu Państwa sprawuje starosta. Nadleśnictwo Opoczno podzielone jest na 10 leśnictw: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba, Januszewice, Sitowa, Kowalów, Białaczów, Rożenek i Myślibórz. Terytorium gminy Żarnów znajduje się na terenie trzech z nich: Białaczów, Rożenek i Myślibórz.

 

 

 

 

Nadzór polega na możliwości ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. W przypadku lasów niepaństwowych nadzór ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do działań (zabiegów gospodarczych) podejmowanych na danym gruncie leśnym. Starosta w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzył prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Nadleśnictwa Opoczno na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów.

 

 

 

Nadleśnictwo Opoczno informuje, że od 1 marca 2012 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa sprawować będą miejscowi leśnicy:

 

1.   Leśniczy leśnictwa Białaczów – Bogusław Wojciechowski

 

tel.44 755-18-72; tel. kom. 608-558-945

Obręb ew.: Miedzna Murowana, Straszowa Wola, Nadole, Niemojowice.

 

2.   Leśniczy leśnictwa Rożenek – Andrzej Rek

 

tel. 44 758-44-81; tel. kom. 608-443-279

Obręb ew.: Skumros, Zdyszewice, Skórkowice, Poręba, Dłużniewice, Ruszenice.

 

3.   Leśniczy leśnictwa Myślibórz – Jan Sieroń

 

tel. 44 755-18-83; tel. kom. 608-557-891

Obręb ew.: Myślibórz, Widuch, Afryka, Tresta Wesoła, Pilichowice, Ruszenice Kolonia, Kamieniec, Młynek, Trojanowice, Ławki, Kolonia Klew, Soczówki, Bronów, Topolice, Paszkowice, Sielec, Wierzchowisko, Antoniów, Nowa Góra, Marcinków, Jasion, Adamów, Malenie, Chełsty, Żarnów, Siedlów, Budków, Dąbie.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o lasach  Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na jego wniosek, doradztwa w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej.