Obowiązki właścicieli lasów w gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 23 lutego 2012

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w art. 13 Ustawy o lasach. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
– zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
– ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
– pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
– przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
– racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego
– użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

 

 

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu. Plany te są sporządzane na zlecenie i koszt starostwa. Jest to dokument opisujący las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określający zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę przeciwpożarową). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

 

Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna (pomiar miąższości, określenie gatunku, rodzaju sortymentu), określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania. Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach.

 

Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna bądź decyzji administracyjnej  należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Opoczno, właściwego dla miejsca położenia działki w gminie Żarnów. Druki wniosków do pobrania w siedzibie nadleśnictwa bądź na stronie internetowej www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno

 

Siedziba Nadleśnictwa Opoczno mieści się w Sitowej 15 (gm. Opoczno), tel. (44) 755-18-70, fax (44) 755-18-90