Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Dodano: sobota, 15 marca 2014

Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności:

– umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

– wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

– podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

– zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych.

Ponadto Ośrodek świadczy zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do zadań własnych gminy oraz należące do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Zadania te polegają w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołem, z Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, prokuraturą i policją, służbą zdrowia, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w latach 2012-2013 realizował wiele różnych zadań. Do najważniejszych z nich należy uznać:

zasiłki stałe: w 2012 roku wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób (335 świadczeń) – na ogólną kwotę 120.974,95 złotych, zaś w 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób (503 świadczenia) – na ogólną kwotę 213.522,70 złotych;

– zasiłki okresowe: w 2012 roku zasiłki okresowe wypłacono dla 70 osób (301 świadczeń) na kwotę 83.197,95 zł, zaś w 2013 r. zasiłki okresowe wypłacono dla 73 osób (297 świadczeń) na kwotę 89.704,23 zł;

– dożywianie: w 2012 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody otrzymano kwotę 74.309 zł. Gmina zapewnia 30% udział. Ogółem koszt Programu wyniósł 109.010,60 zł, zaś w 2013 roku w ramach dotacji celowej otrzymano kwotę 74.264 zł. Ogółem koszt Programu wyniósł 117.744,81 zł;

zasiłki celowe: w 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 19.104,90 zł., zaś w 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 15.570,59 zł.

– pobyt w domu pomocy społecznej: w 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców, z tego Gmina poniosła odpłatność za 9 mieszkańców, za 1 mieszkańca koszty pobytu pokrywały dzieci. Do końca grudnia Gmina opłaciła pobyt dla 9 mieszkańców  na kwotę 152.070,94 zł, zaś w 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców. Do końca grudnia Gmina opłaciła pobyt dla 10 mieszkańców  na kwotę 223.733,05 złotych.

– wydatki na świadczenia rodzinne: ogółem wydatki świadczenia rodzinne w 2012 roku wyniosły 2.195.150,00 zł, zaś w 2013 roku wydatki stanowiły 2.128.111,00 zł. Do wydatków na świadczenia rodzinne włącza się następujące zadania: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne;

– fundusz alimentacyjny: w 2012 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 dzieci (335 świadczeń) –  na kwotę 90.058,70 zł, zaś w 2013 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 dzieci (tj. 19 rodzin – 334 świadczenia) –  na kwotę 92.033,55 zł;

– składki zdrowotne: w 2012 roku Ośrodek opłacił składkę dla 18 osób (177 składek) – na kwotę 8.248 złotych, zaś w 2013 roku Ośrodek opłacił składkę dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (136 składek) – na kwotę 6.495 złotych oraz dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (14 składek) – na kwotę 655 złotych;

– praca socjalna Ponadto poza wymienionymi świadczeniami pracownicy Ośrodka świadczą pracę socjalną skierowaną na pomoc osobom czy rodzinom we wzmacnianiu i częściowym odzyskaniu przez nich zdolności do funkcjonowania w środowisku poprzez poradnictwo, czy pośrednictwo w załatwianiu spraw bytowych, z którymi niejednokrotnie klienci Ośrodka nie mogą się sami uporać.

– specjalny zasiłek opiekuńczy: od lipca 2013 roku wprowadzono nowe świadczenie: specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2013 roku wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób (14 świadczeń) na kwotę 6.777 złotych.

          Ponadto Ośrodek prowadzi zadania w zakresie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego oraz realizuje projekt systemowy „Mogę inaczej”. Natomiast od 2011 roku powstał Zespół Interdyscyplinarny, którego celem działania jest działalność profilaktyczna, informacyjna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Należy dodać, że w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych,  kuratorzy sądowi.

          Dokładne sprawozdanie z działalności GOPS-u w Żarnowie, zwłaszcza z lat 2012-2013, znajdzie się na stronie internetowej GOPS-u: www.zarnow.gopsinfo.pl