Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 27 lutego 2014

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa, dotycząca nowych zasad gospodarki odpadami. Zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi, a gmina przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zamian za pobieraną opłatę. Opłata za odbiór odpadów jest niższa, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny. W naszej gminie firmą wyłonioną w przetargu, odbierającą odpady wytworzone przez mieszkańców, zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie, które zapewniło mieszkańcom pojemniki na odpady. Do pojemników z oznaczeniem „Papier, plastik” wrzucamy plastikowe butelki typu PET, zgniecione, bez nakrętek, czyste torebki foliowe i reklamówki, czyste opakowania po kosmetykach, szamponach i artykułach spożywczych, folie opakowaniowe, gazety, czasopisma, zeszyty, foldery, katalogi, torby i worki papierowe, pudełka kartonowe, tekturę, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach), opakowania kartonowe po sokach i mleku. Pojemnik z oznaczeniem „Szkło” powinien być zapełniany czystymi szklanymi butelkami bez nakrętek, czystymi słoikami po sokach i przetworach bez kapsli i nakrętek, stłuczką szklaną, wolną od zanieczyszczeń. Pojemnik z oznaczeniem „Komunalne zmieszane” powinien zawierać wszystkie pozostałe zmieszane odpady nie nadające się do segregacji. Segregacja odpadów jest istotnym elementem procesu ich odbioru, bo dzięki niej można odzyskać surowce w celu ich ponownego przetworzenia. Jeśli gospodarstwo nie segreguje odpadów (mimo deklaracji), może zostać obciążone karą finansową.

Obowiązek uiszczania opłat za odpady spoczywa na każdym gospodarstwie, a za te, które się od tego uchylają, musi płacić gmina, czyli właściwie wszyscy jej mieszkańcy… Harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów, jest dostarczany wszystkim w formie ulotki, ze szczegółowym wskazaniem terminu odbioru śmieci. Odpady niesegregowane komunalne (zmieszane) są wywożone raz w miesiącu, natomiast papier, plastik i szkło są odbierane raz na dwa miesiące. Leki należy oddawać w aptekach. Baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, należy zbierać i oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów (obok oczyszczalni ścieków w Żarnowie). Meble i inne odpady wielkogabarytowe są odbierane sprzed własnej posesji, zgodnie z ogłaszanym harmonogramem wywozu. Opłata za odbiór odpadów naliczana jest w zależności od liczby osób, zamieszkujących nieruchomość. Należy pamiętać, iż jest to ilość osób faktycznie mieszkających w posesji, a nie liczba osób zameldowanych na stałe. Stawki opłat dla nieruchomości w Gminie Żarnów, wynoszą: gospodarstwo domowe do 2 osób – 10 zł miesięcznie; od 3 do 5 osób – 15 zł miesięcznie; od 6 osób i powyżej – 20 zł miesięcznie. Stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi 23 zł miesięcznie od gospodarstwa. Opłatę za gospodarowanie odpadami można uiszczać przelewem na rachunek bankowy gminy (69 8973 0003 0080 0800 0257 0002) lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (44) 757-70-55 wewn. 25.