Granty sołeckie '2021 – zmiana zasad dofinansowania

Dodano: wtorek, 05 stycznia 2021

Gmina Żarnów informuje, że zmieniły się zasady dotyczące dofinansowania małych projektów w sołectwach. Zgodnie z nowym regulaminem naboru „Sołectwo na plus” obecnie każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa, może złożyć zgłoszenie do naboru.

Zgłoszenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, wypełnione i podpisane przez Sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

 Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy.

Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na jeden projekt. W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2021, na powyższy cel przewidziano środki w wysokości 3 000 000,00 zł.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej na podstawie której, przyznane zostaną punkty. Gminy, których dotyczą najlepiej ocenione zgłoszenia, zostaną zaproszone do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektów zgłoszonych do naboru.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem naboru (Załącznik nr 2).

Regulamin oraz wzór wniosku udostępniony został również na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus.

Zapraszamy do składania zgłoszeń, szczególnie takich, w których wydatki ponoszone będą na finansowanie inwestycji lub rzeczy trwałych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectw a także takich, w których w realizację zaangażowanie będą Koła Gospodyń Wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

 

Załacznik nr 1 – Druk zgłoszenia dla Sołtysa

Załacznik nr 2 – Regulamin naboru Sołectwo na Plus

Załącznik nr 3 – Pismo przewodnie Zarząd Województwa Łódzkiego

Kliknij, aby powiększyć

Granty sołeckie