Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”

Dodano: wtorek, 05 stycznia 2021

W dniu 04.08.2020 r. Gmina Żarnów podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”.

Gmina Żarnów na w/w zadanie uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 413 905,45 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 630 075,19 zł.

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w podziale na dwie części, którego celem było wyłonienie Wykonawcy na realizację ww. zadania. Umowa na docieplenie budynku została podpisana w dniu 24.08.2020 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym „RAWOS-BUD” Sebastian Zychowicz z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, natomiast umowa na wykonanie prac z zakresu kotłowni i wymiany źródła ciepła z Firmą „Hydratec” Jakub Łozowicki z siedzibą w ul. Mickiewicza 42/93, 15-232 Białystok.

W dniu 13.11.2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego zadania i przekazała do eksploatacji inwestycję w ramach ww. zadania w zakresie prac związanych z dociepleniem budynku szkoły. Natomiast w dniu 04.01.2021 r. komisja dokonała odbioru końcowego zadania i przekazała do eksploatacji inwestycję w zakresie kotłowni oraz wymiany źródła ciepła.

Głównym celem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie, której efektem jest poprawa jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach użyteczności publicznej.

Przedmiotem zakończonego projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie. W ramach projektu w budynku została wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu, remont instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja c.o., modernizacja kotłowni oraz montaż zaworów termostatycznych. W szkole stare źródło ciepła zostało wymienione na piec nowej generacji na biomasę.

Główną grupą docelową zrealizowanej inwestycji są dzieci uczęszczające do placówki oraz ludność mieszkająca w bezpośredniej lokalizacji z obiektem szkoły w Klewie.

Termomodernizacja budynku pozytywnie wpłynęła na środowisko na terenie Gminy Żarnów. Planowany projekt przyczynił się do zrównoważonego rozwoju poprzez osiągnięcie efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.

Kliknij, aby powiększyć…