III sesja Rady Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 30 grudnia 2010

W dniu 29 grudnia o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu odbyła się III sesja Rady Gminy Żarnów. Obrady otworzył przewodniczący Rady Wiktor Macierzyński. Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. W obradach uczestniczył wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, sekretarz Gminy Bogdan Kubiszewski oraz skarbnik Gminy Małgorzata Meusiak. Na sesję przybyli również dyrektor Gimnazjum Izabela Wesołowska oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Baranowski. Jednym z ważniejszych punktów obrad było przyjęcie budżetu Gminy Żarnów na rok 2011. Projekt w/w uchwały został przedstawiony na komisji wspólnej w dniu 9 grudnia. Po przedstawieniu projektu uchwały przez wiceprzewodniczącego Rady Zenona Jęcka przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem budżetu na 2011 rok głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie budżetu do realizacji na 2011 rok. Na sesji zostały podjęte uchwały dotyczące:

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019,
  • wynagrodzenia Wójta Gminy,
  • wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów,
  • zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
  • określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
  • poboru w drodze inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  •  zmian w budżecie gminy Żarnów na rok 2011.

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne dla radnych oraz najbliższych ich rodzin. Następnie o godzinie 14:00 stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany, podziękował radnym za przybycie i zamknął III sesję Rady Gminy Żarnów.