„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania” w szkołach podstawowych w Żarnowie i w Klewie

Dodano: środa, 27 czerwca 2012

Z wielką radością informujemy, że Gmina Żarnów znalazła się tych samorządów województwa łódzkiego, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Żarnów”. Rada Gminy w Żarnowie przyjęła uchwałę nr XIV/110/2012 zatwierdzającą do realizacji ten projekt (w ramach Priorytetu IX,  Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Będzie on prowadzony od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 roku w dwóch szkołach podstawowych na terenie gminy – w Żarnowie i Klewie. Łączna kwota projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji krajowej wynosi 88 929,00 zł.

 

W ramach projektu systemowego w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i w Szkole Podstawowej Klewie będą realizowane liczne zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych. Będą to: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także  zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Ponadto przewiduje się doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Żarnowie i w Klewie w materiały dydaktyczne oraz sprzęt edukacyjny (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak np.  dysleksja) niezbędne do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia w ramach art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami). Obsługę merytoryczną, finansową i administracyjną zapewnia Gmina Żarnów w ramach środków własnych.