Informacja dla mieszkańców na temat nowych zasad gospodarki odpadami w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 28 lutego 2013

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od 1 lipca 2013 roku w całym kraju zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym przekazujemy Państwu – zgodną ze stanem na 28 lutego 2013 roku – informację o nowym systemie. Do dnia dzisiejszego trwają intensywne prace związane ze zmianami ustaw i możliwe będą zmiany poszczególnych uchwał. Oznacza to, że część informacji tutaj zamieszczonych może jeszcze ulec zmianie z przyczyn niezależnych od gminy!

Od 1 lipca 2013 roku to gmina poprzez firmę wyłonioną w przetargu, będzie odbierać odpady wytworzone przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę do budżetu gminy. Co ważne, należy pamiętać o rozwiązaniu dotychczasowej umowy, zawartej z firmą na odbiór odpadów komunalnych.

Państwa dotychczasowa umowa powinna obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku. Pozwoli to uniknąć podwójnej opłaty, a więc ponoszonej na rzecz przedsiębiorcy, dotychczas odbierającego odpady i gminy jednocześnie /w załączeniu wzór wniosku o rozwiązaniu umowy/.

OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość  [ Uwaga! Jest to liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczba osób zameldowanych na stałe ].

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych na dzień dzisiejszy, Rada Gminy w Żarnowie określiła w wysokości:

10,00 zł miesięcznie za osobę – w nieruchomościach, gdzie nie prowadzona jest selekcja odpadów.

5,00 zł miesięcznie za osobę – w nieruchomościach, gdzie prowadzona jest selekcja odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami będziecie Państwo uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Żarnów (tj. 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002) lub w kasie Urzędu Gminy Żarnów z góry bez wezwania (miesięcznie), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Ostateczna wysokość stawki zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

SKŁADANIE DEKLARACJI

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, będzie zobowiązany do dnia 31 maja 2013 roku złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie (sekretariat) deklarację, w której:

poda ilość osób zamieszkujących nieruchomość;

zadeklaruje czy na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów;

wyliczy opłatę, jaką będzie ponosił za odbiór odpadów komunalnych /w załączeniu wzór deklaracji/;

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA SELEKCJA ODPADÓW?

Każdy właściciel nieruchomości, na terenie której zamieszkują mieszkańcy, który zadeklaruje się prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, będzie zobowiązany gromadzić odrębnie następujące rodzaje odpadów:

1)       papieru i tektury;

2)       tworzywa sztucznego;

3)       opakowań metalowych;

4)       opakowań szklanych: w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

5)       przeterminowanych leków i chemikaliów;

6)       zużytych baterii i akumulatorów;

7)       zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8)       mebli i innych odpadów wielogabarytowych;

9)       zużytych opon;

10)   opakowań wielomateriałowych;

11)   odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych (odpady od 1 do 4) należy stosować pojemniki lub specjalne worki z tworzywa sztucznego, które będą Państwu dostarczane w momencie odbioru danego rodzaju odpadu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW

1)   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu;

2) Papier, plastik i tekturę – zbierać i gromadzić w pojemniku i przekazywać we wskazanym przez gminę przedsiębiorcy – raz na dwa miesiące;

3)  Szkło zbierać i gromadzić w pojemnikach lub w workach i przekazywać wskazanym przez gminę przedsiębiorcy – raz na dwa miesiące;

4) Przeterminowane leki – zbiórka odbywać się będzie w wyznaczonym punkcie aptecznym;

5)  Zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony – zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, określonego w odrębnej uchwale co najmniej dwa razy w roku;

6)  Meble i inne odpady wielogabarytowe do punktu selektywnego zbierania odpadów określonego w odrębnej uchwale według potrzeb;

7) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych;

8)  Metale i opakowania wielorozdziałowe – zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów określonego w odrębnej uchwale – wg potrzeb;

(Uwaga! Harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie rozwieszony jako plakat na tablicach ogłoszeń, a także dostarczany mieszkańcom w formie ulotki).

POJEMNIKI NA ODPADY

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku wielkość pojemnika należy dostosować do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, z zastrzeżeniem, że jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w następujące pojemniki/worki:

Odpady niesegregowane, jeżeli z takiego pojemnik lub worka korzysta:

·         1 – 5 osób w rozmiarze 240 litrów;

·         nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 + 120 litrów;

·         na każde kolejne 3 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 120 litrów;

Odpady segregowane, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

·         1 – 5 osób w rozmiarze 120 litrów (szkło), na każde kolejne 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

·         1 – 5 osób w rozmiarze 120 litrów (papier, plastik), na każde kolejne 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

·       1 – 5 osób w rozmiarze 120 litrów (inne segregowane); na każde kolejne 3 osoby – jeden o pojemności 120 litrów;

UWAGA! Prawdopodobne jest, że obowiązek zaopatrzenia nieruchomości zostanie przekazany na zakład, który wygra przetarg.

PRZEDSIĘBIORCY, INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATY I INNE…

Gmina Żarnów nie przejęła obowiązków gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorcy, instytucje, placówki oświaty itp.). Należy stosować dotychczasową formę współpracy z przedsiębiorstwami komunalnymi.

Załączniki:
deklaracja
wzór wypowiedzienia umowy