Karta Dużej Rodziny szansą dla rodzin wielodzietnych w Gminie Żarnów

Dodano: sobota, 28 czerwca 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że z dniem 16 czerwca 2014 r. weszła w życie przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 maja 2014 r. Uchwała nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz.430). Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755).

Program ma na celu:
– promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku
– umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych oraz
– zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
– rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka
– małżonek rodzica
– dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Program wprowadza Kartę Dużej Rodziny. Karta ma zasięg ogólnopolski i uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych, które przystąpiły do programu. Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi lub małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta przyznawana jest nieodpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. W przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty Karty z innego powodu, wydawany jest duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Do wniosku o przyznanie Karty należy dołączyć:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w gminie Żarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępny jest w Ośrodku oraz na jego stronie internetowej: www.zarnow.gopsinfo.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 26-330 Żarnów w godz. od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku lub pod nr: 44 757 70 36.