Kolejne granty sołeckie na place zabaw dla Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 10 maja 2018

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach przyznanej pomocy finansowej gminy wiejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. W ramach prowadzonego naboru Gmina Żarnów złożyła 3 wnioski, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Sołectwa Bronów, Budków i Chełsty znalazły się wśród 302 miejscowości województwa łódzkiego, którym przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 5 000 złotych.

W ramach realizacji zadań planuje się zakup i montaż urządzeń małej architektury – karuzeli obrotowej, huśtawki wahadłowej pojedynczej oraz huśtawki wagowej a także uporządkowanie terenu wokół placów zabaw. Realizacja projektów nastąpi jeszcze w 2018 r.

Warto przypomnieć, iż w roku 2017 podobne inwestycje zrealizowano w miejscowościach Skórkowice oraz Soczówki.