Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2021

Wójt Gminy Żarnów na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazuje treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOCZNIE

z dnia 29 lipca 2021

uchylające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie Nr 2/2021 z dnia 17 maja 2021.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 tj.) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 2/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu opoczyńskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu opoczyńskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Opocznie
Paweł Śpiewak

Do pobrania:

Mapa Gminy Żarnów