Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Las w obiektywie”

Dodano: poniedziałek, 01 sierpnia 2011
 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Las w obiektywie”, organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Opoczno.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Opoczno.
 4. Celem przyświecającym Konkursowi jest promocja polskich lasów oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Prace nadsyłane na konkurs powinny dotyczyć szeroko rozumianego tematu „Lasy – nasze wspólne dobro”.
 6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
 7. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
 8. Prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Prace należy przesyłać : pocztą elektroniczną na adres: piotr.stanik@lasy.lodz.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „Las w obiektywie”,- pocztą tradycyjną (na nośnikach CD/DVD) na adres: Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno z dopiskiem „Las w obiektywie”.
 9. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG. Zdjęcia należy opisywać nazwiskiem i imieniem autora oraz kolejnym numerem zdjęcia, np.: KowalskiJan1.jpg
 10. Każda przysłana wiadomość powinna zawierać dane: Imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz email autora bądź szkoły).
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Nadleśnictwo Opoczno w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu oraz na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.
 12. Przesłane pliki nie będą zwracane.
 13. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac w lokalnej prasie, a także do ich wielokrotnej ekspozycji.
 14. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych prac na wydawanych przez siebie materiałach.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 16. Konkurs trwa od 15 czerwca do 16 września 2011 roku.
 17. Zwycięzcy wyłonieni zostaną najpóźniej do 23 września 2011 roku.
 18. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 19. Jury oceniające prace będzie powołane przez Organizatora.
 20. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 21. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno.
 22. Nagrodami w konkursie są upominki rzeczowe, których wręczenie nastąpi w dniu 30 września 2011 roku w siedzibie Organizatora: Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15.
 23. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Opoczno http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 

 

Redakcja