Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S74 przez terytorium gminy Żarnów

Dodano: sobota, 02 kwietnia 2011

W dniach 18 i 28 lutego 2011 roku około 250 mieszkańców gminy Żarnów uczestniczyło w zorganizowanych w Domu Kultury w Żarnowie spotkaniach, dotyczącym przebiegu planowanej drogi ekspresowej S74. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele warszawskiej firmy ARCADIS Sp. z o.o. z głównym projektantem Mariuszem Siudą oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, którą reprezentował m.in. Maciej Zalewski. Bardzo żywe zainteresowanie społeczeństwa wynika z faktu, iż przez terytorium gminy Żarnów przebiegają wszystkie trzy warianty nowej trasy i dotyczą one gruntów należących do Budkowa, Trojanowic, Topolic, Niemojowic, Bronowa, Paszkowic, Wierzchowiska, Grębenic, Antoniowa, Sielca, Pilichowic, Zdyszewic, Dłużniewic oraz samego Żarnowa. Po prezentacjach multimedialnych wywiązała się ożywiona dyskusja, w której brało udział kilkunastu zaniepokojonych mieszkańców gminy. Dotyczyła ona najczęściej technicznych parametrów drogi ekspresowej, ale również spraw związanych z wywłaszczeniem, rozbiórkami budynków i uzyskiwaniem odszkodowań z tego tytułu. Termin zgłaszania ewentualnych wniosków, uwag i zastrzeżeń mieszkańców gminy Żarnów, dotyczących wariantów przebiegu korytarzy dróg ekspresowych – minął 4 marca 2011 roku.Stanowisko władz gminy było zbieżne z wolą większości mieszkańców – jako najbardziej odpowiedni wskazano wariant północno – wschodni W2.

Wybrane treści wniosków, uwag, zastrzeżeń:

Wójt oraz Rada Gminy w Żarnowie po wnikliwej analizie map oraz innych dokumentów, spośród trzech przedłożonych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S74, opiniuje pozytywnie projekt W2, biegnący w północno-wschodniej części gminy. Mamy jednak następujące uwagi, wynikające z przebiegu dwóch ogólnych spotkań z mieszkańcami gminy (w których uczestniczyło ok. 250 mieszkańców) oraz z licznych spotkań w sołectwach. Prosimy o uwzględnienie ich w ostatecznym projektowaniu przebiegu trasy:

  • w 14,0 km trasy wnioskujemy o zlokalizowanie przejazdu drogowego nad drogą gminną łączącą Topolice ze Straszową Wolą + wykonanie drogi zbiorczej, pozwalającej dojechać rolników do pól oraz lasu „Sikorszczyzna”
  • w 16,7 km trasy wnioskujemy o zlokalizowanie przejazdu drogowego nad drogą gminną łączącą Ściegna z przysiółkiem Rudne Doły + wykonanie drogi zbiorczej, pozwalającej dojechać rolników do pól oraz lasu·
  • przesunięcie lokalizacji węzła „Bronów” (19,0 km) o kilkaset metrów, z uwagi na lokalizację zagród państwa Rybiałków i Słodkowskich w zachodniej części Bronowa
  • w 20,2 km trasy w rejonie miejscowości kol. Paszkowice wnioskujemy o zlokalizowanie przejazdu drogowego nad drogą gminną łączącą zagrody wsi Paszkowice i wsi Wierzchowisko + wykonanie drogi zbiorczej, pozwalającej dojechać rolników do pól oraz lasu
  • w 21,8 km trasy w rejonie wsi Grębenice, Wierzchowisko i przysiółka Górki Wierzchowskie, wnioskujemy o zlokalizowanie przejazdu nad drogą gminną + wykonanie drogi zbiorczej, pozwalającej dojechać rolnikom do pól i lasu „Za Niwkami”

Gmina wystosowała podobnej treści dokumenty dotyczące wariantów W1 i W3 – w przypadku gdyby GDDKiA w Łodzi wskazała te warianty jako najbardziej optymalne.A oto stanowisko władz powiatu opoczyńskiego w sprawie S74:

Droga ekspresowa nr 74:

1. Lokalizacja węzła z drogą ekspresową nr 12 w obrębie m. Kozenin, na przecięciu z wariantem W2 i W1 przebiegu drogi S12, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w pkt. 2 dla drogi S12.

2. Przejście w okolicy Paradyża ze względu na funkcjonujący zakład Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli, najkorzystniejsze jest w Wariancie 2, ewentualnie w Wariancie 3, wraz z rozważeniem możliwości lokalizacji węzła w tym wariancie w km 7,0 na przecięciu z drogą krajową K74, w związku z lokalizacją przy drodze powiatowej obiektów publicznych (kościół, szkoła, ośrodek zdrowia).

3. Dla poprawy funkcjonalności obsługi terenów gminy Paradyż i Żarnów prosimy rozważyć w wariancie W3 możliwość powstania węzła na przecięciu z drogą krajową nr 74, między miejscowościami Żarnów a Paradyż, np. w okolicy m. Budków lub Solec ( w przypadku modyfikacji przebiegu wariantu W3 i połączenia z wariantem W2 na pograniczu gmin Paradyż i Żarnów).

4. Przejście w obrębie Żarnowa stroną północną, co umożliwia wykonanie węzłów na przecięciu dróg wojewódzkich nr 726 i 746, zgodnie z Wariantem 2, ewentualnie Wariant 3 z kluczowym węzłem na drodze wojewódzkiej nr 726 Opoczno – Żarnów oraz rozważenie możliwości zastosowania węzła na przecięciu z drogą wojewódzką nr 746.

5. Przy lokalizacji węzłów na przecięciu z drogami powiatowymi zasadnym jest, na etapie budowy drogi ekspresowej, uwzględnienie przebudowy dróg powiatowych na odcinku od węzła z drogą ekspresową do włączenia do drogi krajowej nr 74 z dostosowaniem parametrów drogi do przewidywanej kategorii ruchu.

Mapy:
http://www.arcadis.pl/radom/doc/plan_orientacyjny_wariantow_drogi_S12.pdf
http://www.arcadis.pl/radom/index.php?spid=1&prid=1