Powszechny spis ludności i mieszkań `2011

Dodano: sobota, 02 kwietnia 2011

 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Rachmistrze spisowi ruszą w teren 1 kwietnia, a zakończą 30 czerwca b.r. Będą zobowiązani, m.in. dostarczyć informacji z dziedziny demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis obejmie:

• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania
Spis nie obejmie:

• szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
• mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;

13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)
Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.

Wszystkie zbierane i gromadzone informacje w ramach prac spisowych dane osobowe i dane indywidualne, które mogą doprowadzić do identyfikacji osób lub podmiotów są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a więc objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o danych osobowych.
Udzielanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielania odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)

Istnieją również inne formy przez które możemy się spisać podczas NSP 2011 , a mianowicie:
• wywiad telefoniczny,
• samospis internetowy,
• źródła administracyjne
• oraz w/w bezpośredni wywiad prowadzony przez rachmistrza.

Szczegóły na stronie www.stat.gov.pl