Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Żarnów (28.02-01.03.2013)

Dodano: poniedziałek, 18 lutego 2013

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (które wejdzie w życie 4 lutego 2013 r.) kwalifikacja wojskowa dla wszystkich zakwalifikowanych z terenu gminy Żarnów odbędzie się w dniu 28 lutego oraz 1 marca 2013 r. (czwartek i piątek) od godziny 800. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opocznie mieścić się będzie przy ul. Janasa 27 (w budynku PKS).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358) do stawienia się w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w roku 1994;
• mężczyzn urodzonych w latach 1989–1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1992 i 1993, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej lub gdy okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wcześniej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1989–1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wójt Gminy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Co ważne, nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się w wyznaczonym na wezwaniu miejscu i czasie przed wójtem (lub upoważnionym pracownikiem urzędu gminy), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (lub jego upoważnionym przedstawicielem).

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do wójta, najpóźniej do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji. Musi również przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas wójt, wyznaczy jej inny termin stawiennictwa niż określony w wezwaniu.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
• sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej;
• wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
• założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
• wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej);
• przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
• przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

W związku z powyższym osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest zabrać ze sobą następujące dokumenty:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej – jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Natomiast osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega
się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, musi zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• wojskowy dokument osobisty, czyli „książeczkę wojskową”;
• dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej – jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Warto wiedzieć, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Szczegółów związanych z tegoroczną kwalifikacją wojskową można dowiedzieć
się z Obwieszczenia Nr 1/2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku na obszarze województwa łódzkiego, które rozplakatowane zostało w uczęszczanych miejscach na terenie gminy.

Podstawa prawna:
art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, 1101 i 1407), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358).