Kwalifikacja wojskowa dla młodych mężczyzn z terenu Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 11 marca 2019

Jak co roku mężczyźni, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat podlegają stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Na terenie powiatu opoczyńskiego kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 25 lutego 2019 r. i potrwa do 21 marca 2019 r. Mężczyźni z terenu Gminy Żarnów zobowiązani są stawić się 18 i 19 marca (poniedziałek i wtorek) na godz. 900 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opocznie przy ulicy Rolnej 5. Kobiety, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i otrzymały imienne wezwanie będą musiały stawić się 20 marca (środa).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Przypominamy, że choć powszechna służba wojskowa została zniesiona, to stawienie się przed powiatową komisją lekarską jest obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, od którego nie ma zwolnienia.

W tym roku kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Każdy, kto po raz pierwszy staje przed komisją musi zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 4×3 cm, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki. Dodatkowo należy zabrać ze sobą ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

A.M.