Kwalifikacja wojskowa

Dodano: sobota, 30 kwietnia 2011

   Starostwo Powiatowe w Opocznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich oraz zarządzenia nr 74 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. informuje, że

w dniu 2 maja 2011 r. (poniedziałek) od godz. 8.00

odbędzie się Klasyfikacja Wojskowa dla wszystkich zakwalifikowanych z terenu gminy Żarnów. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w budynku PKS w Opocznie ul. Janasa 27.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w roku 1992, mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi/prezydentowi miasta/ dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12-tu m-cy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji/ w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku/ fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia i pobieranie nauki.
Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia wójtowi lub burmistrzowi dowód osobisty, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty.
Wójt lub Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony  w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza, do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 8 w związku z art. 28 ust. 4b1) albo art. 32 ust. 4 1) ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416, z późn. zm.)  i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23.11.2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834) oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23.02.2011  /Dz. U. Nr 40,poz.209/.