Mieszkańcy Gminy! Informacje w sprawie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Dodano: środa, 16 lutego 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! Informujemy, że pracownicy Urzędu w Żarnowie w najbliższym czasie rozpoczną weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez mieszkańców gminy, w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje, takie jak np. ewidencja ludności, meldunki, rządowe programy pomocy społecznej oraz wywiady środowiskowe i będzie trwała do 31 marca 2022 r.

Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość w złożonych deklaracjach. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy. Apelujemy o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to że w przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiło zwiększenie liczby osób zamieszkujących (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy studiów wcześniej odpisanych osób itp.), istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w formie deklaracji. Obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i jest niepodzielna.

W związku z powyższym, np. fakt pracy poza miejscem zamieszkania przez większą część miesiąca, nie stanowi podstawy do nieujmowania takiej osoby w deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy w pierwszej kolejności właściciela nieruchomości, zatem w przypadku wynajmu lokalu przez osobę fizyczną lub zamieszkiwanie przez innych użytkowników, na właścicielu spoczywa obowiązek złożenia deklaracji obejmującej wszystkich lokatorów pod danym adresem.

Akcję weryfikacji danych rozpoczynamy od akcji informacyjnej, podczas której każdy mieszkaniec będzie miał możliwość sprawdzenia złożonych deklaracji i ich ewentualną korektę. Po tym terminie, właściciel nieruchomości, dla której wprowadzone zostały nieprawdziwe dane, będzie musiał zapłacić podatek śmieciowy trzy lata wstecz wraz z odsetkami.

Więcej informacji – w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 9 (na parterze) u p. Moniki Polak lub pod nr tel. (44) 757-70-55 wewn. 26.

Mapa Gminy Żarnów