Gospodarowanie odpadami komunalnymi `2022. Ważna wiadomość dla przedsiębiorców z Gminy Żarnów

Dodano: środa, 09 lutego 2022

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021r. poz. 888), Gmina Żarnów informuje, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Naszej Gminy ma obowiązek posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
a) uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
b) zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Żarnów, że jeśli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy mówiący o kontroli, służby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mogą dokonywać kontroli, których przedmiotem jest:
1) posiadanie umów, o których mowa w ust.1,
2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1,
3) dowody uiszczenia opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o dostarczenie lub przesłanie kopii ww. dokumentów do Urzędu Gminy w Żarnowie. Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, może skutkować nałożeniem kar, zgodnie z ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, również zgodnie z powyższą ustawą.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie Gminy o w/w. okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

Kliknij, aby powiększyć…

Odpady komunalne

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa