Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie opoczyńskim

Dodano: środa, 15 stycznia 2020

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

– osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

– Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

– prawa pracy;
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
– prawa cywilnego;
– spraw karnych;
– spraw administracyjnych;
– ubezpieczenia społecznego;
– spraw rodzinnych;
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
   z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Osobom ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna , z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub innym organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

UMAWIANIE TERMINU WIZYT POD NUMEREM TELEFONU: (44 ) 741 49 08

I PUNKT
STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE, ul. KWIATOWA 1a, 26-300 OPOCZNO

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

Wtorek w godz. 12.30 – 16.30 (radca prawny)

Środa w godz. 08.00 – 12.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

Czwartek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

Piątek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

II PUNKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY, ul. STASZICA 5, 26-340 DRZEWICA

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00 (radca prawny)

Wtorek w godz. 12.00 – 16.00 (adwokat)

Środa w godz. 09.00 – 13.00 (radca prawny)

Czwartek w godz. 12.00 – 16.00 (adwokat)

GMINA POŚWIĘTNE, ul. AKACJOWA 4, 26-315 POŚWIĘTNE

Godziny otwarcia:

Piątek w godz. 09.30 – 13.30 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

III PUNKT
GMINA ŻARNÓW, URZĄD GMINY W ŻARNOWIE, ul. OPOCZYŃSKA 5, 26-330 ŻARNÓW

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

GMINA SŁAWNO, GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. ZIELONA 2, 26-332 SŁAWNO

Godziny otwarcia:

Wtorek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

GMINA MNISZKÓW, URZĄD GMINY W MNISZKOWIE, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10, 26-341 MNISZKÓW

Godziny otwarcia:

Środa w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

GMINA PARADYŻ, URZĄD GMINY W PARADYŻU, ul. KONECKA 4, 26-333 PARADYŻ

Godziny otwarcia:

Czwartek w godz. 09.00 – 13.00 (radca prawny)

GMINA BIAŁACZÓW, URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE, ul. PIOTRKOWSKA 12, 26-307 BIAŁACZÓW

Godziny otwarcia:

Piątek w godz. 09.00 – 13.00 (radca prawny)