Nowa nawierzchnia na ul. Wesołej w Żarnowie

Dodano: piątek, 29 września 2017

W środę, 6 września odbył się odbiór robót w ramach których ul. Wesoła w Żarnowie wzbogaciła się o nową nawierzchnię bitumiczną.

W środę, 6 września odbył się odbiór robót w ramach których ul. Wesoła w Żarnowie wzbogaciła się o nową nawierzchnię bitumiczną.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem określonym w umowie Nr 272.4.2017 tj. do dnia 31.08.2017 roku. W dniu 06.09.2017 r. w obecności Pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Radnego Rady Gminy Żarnów spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. Ogólna wartość robót wynosi: 150 301,29 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel jakim jest poprawa standardu
i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wesołej w Żarnowie. Cel ten został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika przebudowa drogi – drogi wewnętrzne o wartości 0,630 km. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 630 m, która zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Żarnów z dniem 26 października 2017 roku została zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Żarnów na w/w inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 94 494,00 zł.