Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żarnów

Dodano: wtorek, 02 lutego 2021

Rada Gminy Żarnów w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XXVII/182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku obowiązują od 1 lutego 2021 roku i wynoszą:

Odpady segregowane
17,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Odpady  niesegregowane
34,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Informujemy o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy na swojej posesji posiadają kompostownik i kompostują w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby.

Odpady komunalne od mieszkańców, tak jak w poprzednich latach, odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Krótka 1 w Opocznie. PGK Opoczno zostało wyłonione w wyniku przetargu, organizowanego przez Gminę Żarnów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Opłatę można wpłacać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 800 do 1300. Gmina Żarnów informuje, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy: 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076

Wszelkie informacje dotyczące opłat za odpady komunalne i np. zmian w deklaracjach, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów bip.zarnow.eu w zakładce informacje dla petenta – gospodarka odpadami komunalnymi oraz  pod numerem telefonu 44 / 757-70-55 wew. 26 – p. Monika Polak (pokój nr 9).

Kliknij, aby powiększyć…