Oddanie do użytku kolejnej „schetynówki” w Gminie Żarnów: drogi Tomaszów – Afryka

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

W każdym roku obecnej kadencji władz samorządowych trwają intensywne roboty drogowe na najważniejszej drodze lokalnej w gminie Żarnów, jaką jest droga nr 1504E Żarnów – Marcinków – Ruszenice – Skórkowice – granica powiatu piotrkowskiego. Modernizacja tego powiatowego traktu odbywa się solidarnie ze środków własnych gminy i powiatu, a także środków pozyskanych z budżetu państwa. W 2011 roku wybudowano drogę Żarnów – Marcinków o długości 3,2 km, w 2012 roku – drogę Marcinków – Tomaszów (2,4 km), a w 2013 roku – drogę Tomaszów – Afryka (2,6 km). Roboty drogowe w latach 2011 – 2013 były realizowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na naszej stronie internetowej oraz w nr 17 i 18 gminnego pisma „NICOLAUS”, pisaliśmy o procesie budowy dwóch pierwszych odcinków, poniesionych kosztach i wielkim znaczeniu tej drogi dla lokalnej społeczności. We wrześniu 2013 roku zakończono prace przy modernizacji trzeciego odcinka o długości 2,63 km. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 6 metrów i wykonanie (na podbudowie z kruszywa drogowego) nowej podwójnej nawierzchni bitumicznej o grubości aż 12 cm. Asfaltowa warstwa wiążąca drogi wynosiła 7 cm, a warstwa ścieralna – 5 cm. Ponadto wykonano rowy przydrożne i szerokie pobocza drogi z kruszywa, a także gruntownie przebudowano zjazdy. Zamontowano mnóstwo bardzo funkcjonalnych i szerokich przepustów nad rowami odprowadzającymi wodę. Poza tym wykonano oznakowanie poziome na drodze oraz wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe. W najbliższym sąsiedztwie wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową, w miejscu, gdzie droga przebiega znacznie powyżej poziomu okolicznych gruntów leśnych, zamontowano estetyczne bariery energochłonne. Wykonawcą robót była wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Całkowita wartość robót przy budowie nowej drogi Tomaszów – Afryka wyniosła 2,008 mln zł, z czego 999,3 tys. zł zostało sfinansowane przez Wojewodę Łódzkiego ze środków wspomnianego programu, a pozostała kwota w równych częściach po 504,5 tys. zł została zapłacona przez Gminę Żarnów i Powiat Opoczyński.

W grudniu 2013 roku (przy deszczowej pogodzie) – na gruntach sołectwa Afryka – z udziałem przedstawicieli władz gminy i powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, radnych, sołtysów i okolicznych mieszkańców, zorganizowano skromną uroczystość oddania do użytku i poświęcenia drogi. Dokonał tego proboszcz parafii w Skórkowicach – ks. Józef Dujko.