Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – pompy ciepła

Dodano: czwartek, 23 stycznia 2020

W dniu 6 listopada 2019 r. została zawarta Umowa Nr 272.20.2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a Wykonawcą Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp.K. dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła”, a także Umowa nr 50/I/2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a firmą NEOEnergetyka Sp. z o.o. w sprawie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wyżej wspomnianej inwestycji, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza.

Sednem realizacji projektu oraz powodem jego podjęcia jest zidentyfikowana nadmierna emisja szkodliwych gazów do atmosfery na terenie gmin Żarnów i Paradyż, w tym zwłaszcza pyłów zawieszonych oraz CO2. Obszary gminy Żarnów i Paradyż zostały wyznaczone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy w województwie łódzkim jako obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 21 instalacji gruntowych pomp ciepła w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Żarnów (13 instalacji gruntowych pomp ciepła  w 13 gospodarstwach domowych) oraz na terenie Gminy Paradyż (8 instalacji gruntowych pomp ciepła w 8 gospodarstwach domowych). Pompy ciepła są maszynami cieplnymi wymuszającymi przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Realizacja projektu, polegająca na wymianie przestarzałych i niewydajnych źródeł ciepła, przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. W efekcie końcowym 21 nieruchomości uzyska dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, w tym centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Poprzez realizację zadania z energii odnawialnej możliwe będzie wyprodukowanie 384,35 MWh energii rocznie.

Ogólny koszt inwestycji to kwota 1 597 954,50 zł, z czego środki własne 396 025,8 zł i kwota dofinansowania 1 201 928,70 zł.

Projekt realizuje cele Strategii Europa 2020 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, ponieważ przyczynia się on do zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Owe strategie zakładają dla Polski udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2020 r. na poziomie 15%.