Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – Fotowoltaika

Dodano: czwartek, 23 stycznia 2020

Gmina Żarnów zawarła w dniu 31 lipca 2019 r. umowę z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Grzegorza Wojciechowskiego – ówczesnego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 5.822.186,31 zł, w tym kwota dofinansowania – 4.424.134,68 zł i środki własne – 1.398.051,63 zł.

Głównym powodem realizacji projektu oraz przyczyną jego podjęcia jest zidentyfikowana nadmierna emisja szkodliwych gazów do atmosfery na terenie gmin Żarnów i Paradyż oraz niewystarczający udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym gmin. Obecna sytuacja wpływa niekorzystnie na jakość środowiska naturalnego obu gmin. Z powyższych względów zdecydowano więc o realizacji projektu, którego celem nadrzędnym jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Żarnów i Paradyż. Celem bezpośrednim jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż 275 mikroinstalacji OZE, w tym 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 30 instalacji kolektorów słonecznych i 20 kotłów na biomasę, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Podział instalacji pomiędzy gminy wygląda następująco:

  • 135 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 122 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji kolektorów słonecznych,
  • 140 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 103 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 17 instalacji kolektorów słonecznych i 20 instalacji kotłów na biomasę.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gmin partnerskich dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niewątpliwie pozytywnie wpłynie na korzyści społeczno – gospodarcze dla bezpośrednich beneficjentów projektu.