Oferta zatrudnienia pracownika socjalnego do realizacji projektu „Mogę inaczej”

Dodano: czwartek, 26 maja 2011

Oferta zatrudnienia pracownika socjalnego
do realizacji projektu „Mogę inaczej”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.07.2011 do 31.12.2011 roku

1.  Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),t.j.:

–  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
–  ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

– ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

g)      znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

h)      biegła znajomość obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych.

2.  Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów  dotyczących procedur administracyjnych,

b)     umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,

c)      cechy osobowości: sumienność, pracowitość, obowiązkowość, odpowiedzialność,

d)     umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność myślenia i działania.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania,

b)     wypełnianie formularza „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta” stanowiącego załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, zawieranie kontraktu socjalnego z osobą lub rodziną w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów tej osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej,

c)      prowadzenie wymaganej dokumentacji,

d)     praca socjalna,

e)      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

f)       udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

g)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

h)      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

i)        pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

j)       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

k)     inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

l)        współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

m)    realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

n)      przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

o)     wykonywanie zadań wynikających z ustaw oraz innych zadań zleconych przez Kierownika.

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)     kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
(np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

e)      kserokopia dowodu osobistego,

f)       oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,

g)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie u kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: Zatrudnienie pracownika socjalnego do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” oraz własnoręcznym podpisem. Żarnów, dnia 26 maja 2011 r.KierownikMałgorzata Pietruszka