Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

Wójt Gminy Żarnów ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024 z ramienia organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Żarnów, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 10 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Gminy Żarnów,
2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Żarnów,
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do GRDPP”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Żarnów, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów.

Treść zarządzenia (TUTAJ)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata (TUTAJ)
Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów