Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Dodano: poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Gmina Żarnów w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych będącego organizacją pozarządową lub spółdzielnią socjalną.

Nabór jest ogłoszony w oparciu o art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), jak też w oparciu o zasady określone w „Zasadach realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wnioskodawcą i Liderem projektu partnerskiego będzie Gmina Żarnów. Pomiędzy partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku).Umowa będzie określała zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych, realizację form wsparcia dla uczestników projektu.

Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólna realizacja projektu na każdym jego etapie.

Proponowany zakres zadań dla Partnera:
1. Pomoc przy pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu,
2. Wspólne opracowanie scenariusza kampanii promocyjno-informacyjnej oraz pomoc w reklamie projektu,
3. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników do projektu,
4. Zorganizowanie i nadzorowanie działań w ramach projektu.

Wymagania wobec partnera:
1. Posiadane udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie Gminy Żarnów.
2. Posiadanie doświadczenie we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w różnorodnym zakresie.
3. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych do wykonania zadań planowanych w projekcie.

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie.
3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu.
4. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
5. Ocenę koncepcji proponowanych działań przy realizacji zadań w projekcie.

Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zawierać:
1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
2. Przedstawienie własnej koncepcji realizacji projektu.
3. Propozycje podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania (przedstawienie wysokości kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do proponowanych do zrealizowania przez Partnera działań).
4. Opis zaangażowania Partnera w realizację projektu.
5. Informację na temat zasobów kadrowych, technicznych partnera charakterystykę podmiotu oraz informacje na temat doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć na aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694)
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
4. Wykaz i cv osób, których udział jest planowany w realizacji projektu.

Termin składania ofert 9 maja 2011 roku do godziny 12:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL”
Ofertę można złoży osobiście pod adresem: Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów,sekretariat lub przesłać pocztą na adres jw.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu
2. Negocjowanie warunków realizacji zadań
3. Unieważnienie naboru bez podawania przyczyny
4. Partnerstwo ulega rozwiązaniu w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektu składanego w ramach konkursu Poddziałania 7.2.2 PO KL ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w 2011 roku.
5. Zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera

Jednocześnie Gmina Żarnów nie przewiduje procedury odwoławczej w procesie naboru Partnera. Dodatkowe informacje związane z naborem partnera można uzyskać pod numerem 044 7577055. Informacje dotyczące wyboru Partnera zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.zarnow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania.