Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji Obszaru Ceramiczno – Budowlanego w powiecie opoczyńskim

Dodano: piątek, 30 maja 2014

W dniu 29 maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie połączone z Sesją Rady Powiatu Opoczyńskiego. W spotkaniu tym udział wzięli – radni rady powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu, przedstawiciele lokalnego biznesu, kierownicy jednostek, służb i organizacji powiatowych, dyrektorzy wydziałów i jednostek starostwa powiatowego, samorządowcy. Gościem specjalnym był wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński. Na sesji rady powiatu radni przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020.

W tym roku przypada 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji dyrektor Muzeum Regionalnego Tomasz Łuczkowski wygłosił referat związany z 10-leciem członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Następnie przedstawione zostały prezentacje dotyczące inwestycji realizowanych przy udziale funduszy unijnych przez miasta i gminy oraz Powiat Opoczyński. Wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński podziękował samorządowcom ze starostwa powiatowego oraz z miast i gmin z naszego powiatu za sprawne działania na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Powiat opoczyński zajmuje pierwsze miejsce w pozyskiwaniu środków z UE w woj. łódzkim. Zwrócił też uwagę na potrzebę konsolidacji gmin w aplikowaniu o środki unijne w latach następnych.

Sekretarz powiatu Grażyna Wielgus przedstawiła dokumenty niezbędne do pozyskiwania środków z funduszy unijnych przez powiat opoczyński w latach 2014-2020. Zostało także podpisane Porozumienie przez Powiat Opoczyński oraz miasta i gminy naszego powiatu w sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji Obszaru Funkcjonalnego Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Maz. oraz Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy. Przyjęte i podpisane w tym dniu dokumenty w sposób znaczący przyczynią się do rozwoju miast i gmin naszego powiatu we wszystkich obszarach a szczególnie w sferze gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.

Poniżej pełny tekst tego dokumentu:

P O R O Z U M I E N I E

samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy

Mając na uwadze rozwój gospodarczy i społeczny jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Opoczyńskiego – na podstawie uprawnień nadanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zgodnie z wolą organów stanowiących tworzymy z inicjatywy Powiatu Opoczyńskiego niniejsze Porozumienie. Uwzględniając specyfikę poszczególnych obszarów gmin z terenu Powiatu Opoczyńskiego i ich powiązań funkcjonalno-przestrzennych, kreując nowe formy współpracy między samorządami, niniejszym porozumieniem zamierzamy realizować zintegrowane podejście do planowania rozwoju miast i gmin tworzących Powiat Opoczyński.

§ 1.

1.Płaszczyzna współpracy, w ramach niniejszego Porozumienia, zwana dalej „współpracą” obejmuje następujące dziedziny:

–        planowanie strategiczne i przestrzenne

–        rozwój gospodarczy, poprawę infrastruktury i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów

–        wsparcie dla podmiotów gospodarczych

–        transport publiczny zbiorowy, spójna sieć dróg

–        ochronę dziedzictwa kulturowego

–        tożsamość kulturową

–        ochronę środowiska

–        oświatę, kulturę, sport i turystykę

–        ochronę zdrowia

–        działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego i aktywizacji społeczno – zawodowej

–        usługi społeczne

2. Współpraca realizowana będzie w tych dziedzinach, które zostaną uznane przez wszystkie strony Porozumienia za niezbędne do pobudzenia rozwoju społeczno – gospodarczego miast i gmin Powiatu Opoczyńskiego.

3. Efektem działań podejmowanych na mocy niniejszego Porozumienia winna być dalsza poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego.

§ 2.

Porozumienie jest deklaracją otwartą. W celu zwiększenia potencjału obszarów funkcjonalnych, które obejmuje niniejsze Porozumienie, wyrażamy gotowość współpracy z kolejnymi samorządami i innymi środowiskami społeczno-gospodarczymi.

§ 3.

1. W celu realizacji porozumienia powołuje się Zgromadzenie w skład, którego wchodzą partnerzy niniejszego Porozumienia, reprezentowani przez Starostę oraz burmistrzów i wójtów poszczególnych gmin.

2. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Decyzje i działania rodzące skutki finansowe dla budżetów gminnych i Powiatu będą podejmowane poprzez zawieranie umów między zainteresowanymi stronami.

4. W trybie przewidzianym dla uchwał Zgromadzenie może podejmować rezolucje, oświadczenia, opinie, stanowiska.

§ 4.

1. Prace Zgromadzenia organizować będzie Starosta Opoczyński.

2. Spotkania Zgromadzenia odbywać się będą co najmniej cztery razy w roku lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba.

3. Do udziału w spotkaniach Zgromadzenia, mogą być zaproszeni przedstawiciele innych podmiotów, instytucji, organizacji, przedsiębiorców.

4. Zgromadzenie może powoływać zespoły, komisje problemowe dla realizacji każdego z poszczególnych obszarów działania.

§ 5.

Niniejsze porozumienie partnerskie ma charakter inicjujący współpracę, nie pociąga za sobą bezpośrednio zobowiązań prawnych, natomiast wszelkie umowy lub porozumienia w sprawie jego realizacji, zwłaszcza zawierające zobowiązania majątkowe, w zależności od bieżących potrzeb, dokonywane będą zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi.

§ 6. 

Zgromadzenie może przyjąć okresowy plan działań, strategię rozwoju oraz inne dokumenty o charakterze strategicznym dla rozwoju Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7.

Rezygnacja gminy lub Powiatu z uczestnictwa w niniejszym Porozumieniu odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.