Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: czwartek, 03 marca 2016

Na podstawie art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się, że projekt „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów pokój nr 9 w dniach od 03.03.2016 do 25.03.2016 r. w godz. od 800 – 1500 oraz na stronie Urzędu Gminy Żarnów (www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu).

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych dokumentów.

Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020”