Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: poniedziałek, 26 czerwca 2017

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego

 

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 1 580 820,92 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR:  1 181 164,48 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-15 do 2019-11-30.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Ekspertyza budowlana jednoznacznie wskazuje, że budynek nie nadaje do użytkowania. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły przebywać w bezpiecznym miejscu w środowisku lokalnym, co pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami/kolegami, nauczycielami i szkołą. Powstanie placówki ograniczy do minimum konieczność zamian w życiu dzieci, które i tak znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej.  Głównym efektem planowanej instytucji jest wzrost liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego z jednej do dwóch. Zważywszy na zapotrzebowanie realizacja inwestycji na terenie miejscowości Żarnów jest niezbędna. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy. Planowo stworzonych zostanie 8 pełnych etatów. Kadra nowo utworzonej placówki w ramach projektu zostanie  objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. W związku z powyższym projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki a przede wszystkim zostanie stworzony bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy.

Gmina Żarnów jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Główny cel projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.

W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe:

– zmniejszenie dysproporcji wewnątrz regionalnej w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej,                    

– zapewnienie dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych              

– ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,    

–  wpływ na rozwój opieki nad dziećmi,

–  rozwój usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ale również usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
  • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –  1 szt.
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 8 EPC.