„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz…”

Dodano: piątek, 27 grudnia 2019

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb  placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres projektu obejmował przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. W ramach projektu kadra nowoutworzonej placówki została przeszkolona celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Główny cel projektu rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

– Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów
   świadczących usługi społeczne – 1 szt.,
– Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –   1 szt.,
– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
– Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi
   lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy
   kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
   z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
   przedsiębiorstwa) –  8 EPC.

kliknij, aby powiększyć…