Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Dodano: piątek, 27 grudnia 2019

Gmina Żarnów jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2019 roku”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie do wysokości 60 416,00 zł według stawek: dla demontażu 600,00 zł/Mg i dla odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych 350,00 zł/Mg. Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji podpisana została w dniu 24.12.2019 roku.

W ramach w/w zadania zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Żarnów z 79 posesji będących własnością osób prywatnych w ogólnej wysokości ok. 10 512,00 m2 (ok. 168,192 Mg) w tym:

  • demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 440,00 m2 (ok. 7,04 Mg);
  • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 10 072,00 m2 ( ok. 161,152 Mg).

Wartość ogólna zadania: 64 236,26 zł.

Planowany termin realizacji w/w zadnia: 17.01.2020 r.

Nadrzędnym celem zadania jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
u mieszkańców Gminy Żarnów spowodowanych oddziaływaniem szkodliwych substancji zawartych w wyrobach azbestowych. Sukcesywna likwidacja azbestu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców. Realizacja zadania wpłynie, także na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w Gminie. Aspektem społecznym będzie podniesienie atrakcyjności Gminy, a tym samym poprawa statusu ekonomicznego mieszkańców.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl