Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie w służbie rolników z Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 05 marca 2013

W 2012 roku pracownicy Rejonowego Zespołu Doradców w Opocznie – instytucji wspierającej rolników w Naszej Gminie – podejmowali szereg działań, służących mieszkańcom Gminy Żarnów.

Przypomnijmy, iż Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie (pl. Kościuszki 9), którego kierownikiem jest Maria Fabianowska, jest podmiotem podległym Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, którego dyrektorem jest Barbara Günther, a zastępcami dyrektora Janusz Szrama i Małgorzata Gabryelczyk. Doskonale znany w kraju ŁODR w Bratoszewicach znajduje się w gminie Stryków (powiat zgierski) i prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskich gospodarstw domowych. Działania te mają na celu zwiększenie dochodów rolniczych, podniesienie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

RZD w Opocznie bezpośrednio podlega Oddziałowi ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Kasztelańska 9), którego dyrektorem jest Karol Szewczyk.

W 2012 roku pracownicy RZD w Opocznie prowadzili różnorodną działalność na terenie Gminy Żarnów. M.in. realizowali tzw. demonstracje u rolników na terenie gminy Żarnów z zakresu produkcji zwierzęcej, rachunkowości podatkowej dla celów rolnych. Udzielano instruktażu na temat doradztwa technologicznego, WPR, PROW 2007-2013, a także doradztwa rolnośrodowiskowego i ekonomicznego. Organizowano kursy chemizacyjne. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Roślin, nabywcy środków I i II klasy toksyczności oraz osoby wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin aparaturą naziemną mają obowiązek mieć ukończony kurs chemizacyjny. Świadectwo ukończenia kursu jest ważne 5 lat. W 2012 roku zorganizowano 2 kursy dla 53 rolników z Naszej Gminy. Dalsze szkolenia będą organizowane w 2013 roku,  dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów. Warto podkreślić, iż pracownik RZD w Opocznie w każdym tygodniu pełni dyżur w Urzędzie Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5 (tel. 44 757-70-55 wewn. 35). Zapraszamy zainteresowanych rolników.

 W 2012 roku na terenie Gminy Żarnów zorganizowano 9 szkoleń wiejskich, w których uczestniczyło 68 osób. W minionym roku świadczono również pomoc w wypełnianiu wniosków z PROW na lata 2007-2013:

·         Modernizacja gospodarstw rolnych – 1 wniosek

·     Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i dopłaty obszarowe – 200 wniosków

·         Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy tzw. dobrostanu zwierząt – 3 wnioski

·         Zalesianie gruntów rolnych – 4 wnioski

·         Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1 wniosek

·         Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 3 wnioski

·     Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych – 2 wnioski

 

Ponadto doradcy RZD w Opocznie brali udział w tzw. komisji „klęskowej”, kolportowali miesięcznik „RADA” (w Naszej Gminie pismo trafia do radnych i zainteresowanych sołtysów), prowadzili monitoring cen, produktów rolnych i środków do produkcji rolnej. Dodatkowo doradcy zajmowali się również prowadzeniem rachunkowości FADN (Unijny System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych) i udzielaniem kompleksowego instruktażu zainteresowanym rolnikom, z którymi kontaktowali się na terenie ich własnych gospodarstw rolnych. Godnym podkreślenia jest fakt, iż pracownicy RZD w Opocznie w latach 2011-2012 uczestniczyli w posiedzeniach Rady Gminy w Żarnowie, gdzie składali sprawozdania ze swej pracy i odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych radnych i sołtysów.

 Poniżej podajemy adresy i telefony kontaktowe do wyżej wymienionych instytucji:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
tel.: (42) 719-89-28, 719-89-29, 719-60-67, 719-60-83
fax: (42) 719-66-99
 
Oddział Piotrków Trybunalski
ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (44) 646-10-48, 646-10-73
fax: (44) 646-10-73
Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie
pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
tel.: (44) 754-27-98
fax: (44) 754-27-98

e-mail: opoczno@lodr-bratoszewice.pl