Roboty melioracyjne na terenie Gminy Żarnów w 2011 i 2012 roku

Dodano: wtorek, 16 kwietnia 2013

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi jest samorządową jednostką budżetową. Siedziba Wojewódzkiego Zarządu znajduje się w Łodzi, a terenem działania cały obszar województwa łódzkiego. W skład Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wchodzi 9 Terenowych Inspektoratów (TI), z których jeden z nich zlokalizowany jest w Białaczowie. Kieruje nią Czesław Pawlik, który współpracuje z władzami Gminy Żarnów i koordynuje wszystkie prace realizowane na naszym terenie. Siedzibą Inspektoratu jest znana mieszkańcom Naszej Gminy tzw. „wodomistrzówka”, znajdująca się tuż obok zapory czołowej zalewu w Miedznej Murowanej.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, którego siedziba znajduje się na ul. Solnej 14 w Łodzi, wykonuje zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, do których należą w szczególności:

 • utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, rolnicze zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące),
 • utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego,
 • gospodarowanie gruntami pod wodami Skarbu Państwa oraz innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,
 • prowadzenie nadzoru nad Związkami Spółek Wodnych,
 • prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
 • inicjowanie i wspomaganie procesu realizacji obiektów małej retencji,
 • przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
 • koordynowanie działań związanych z „Programem Dla Wisły i Jej Dorzecza” oraz „Programem dla Odry – 2006” i innymi związanymi z gospodarką wodną;
 • uczestniczenie w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji podstawowych i wód dla których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie,
 • prowadzenie uzgodnień dokumentacji dot. wód dla których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie oraz urządzeń melioracji wodnych,
 • udział w posiedzeniach Zespołów Uzgodnień Dokumentacji.

Roboty zrealizowane na rzekach administrowanych przez WZMiUW w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Białaczowie na terenie gminy Żarnów w 2011 roku:

1) Zbiornik wodny w Miedznej Murowanej
– całoroczne utrzymanie zbiornika wodnego polegające na wykaszaniu terenu zbiornika (pompownia Nadole, rowy opaskowe, zapora czołowa), oczyszczaniu studzienek drenarskich i rowów opasowych, kontroli piętrzenia na zbiorniku, odkuwaniu lodu z łańcuchów jazu itp.

2) Budowle piętrzące: budowa jazu w km 3+060 Młynówki II, rzeki będącej dopływem Czarnej, budowa tzw. stopnia w km 24+100 rz. Czarnej, budowa trzech jazów w km 25+350 na rzece Czarnej Malenieckiej.

Na terenie gminy Żarnów przez cały rok trwały prace, koordynowane przez TI w Białaczowie, polegające na rozbiórce utworzonych zatorów i przetamowań naniesionych z nurtem rzek utrudniających swobodny spływ wód, odkuwaniu lodu z prowadnic, konserwacji mechanizmów, zabezpieczeniu budowli na okres jesienno-zimowy, wykaszaniu skarp przy budowlach, naprawie umocnień itp.

W 2012 roku realizowano następujące prace:

1) Rzeka – potok Jasion
– wykoszenie skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem na długości 0+000-4+800 (4,8 km).

2) Rzeka Wąglanka
– wykoszenie skarp rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem na długości 18+410 – 21+500 (3,09 km).
– odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem w km 18+410 – 21+500 (lokalnie razem 2 km).
– przycięcie krzaków w korycie rzeki i rozdrobnienie rębakiem w 18+410 – 21+500 (3,09km).
– naprawa umocnień przy stopniach żelbetowych w km 18+890,19+500,19+860 (3 szt.).

3) Ciek wodny Topolice w km 4+350-10+000

– wykoszenie skarp rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem na długości 4+350 – 10+000 (5,65km).

– przycięcie krzaków w korycie rzeki i rozdrobnienie rębakiem w km 4+350 – 10+000 (5,65km).

4) Zbiornik wodny w Miedznej Murowanej

– wykonanie umocnienia stopy zapory czołowej (wzdłuż drogi krajowej nr 726) tzw. gabionami na długości 400 metrów.

– całoroczne utrzymanie zbiornika wodnego, polegające na wykaszaniu terenu zbiornika (pompownia Nadole, rowy opaskowe, wały), oczyszczaniu studzienek drenarskich i rowów opasowych, kontroli piętrzenia na zbiorniku, odkuwaniu lodu z łańcuchów jazu itp.

5) Kontynuacja robót na budowlach piętrzących, zrealizowanych w 2011 roku.

Zainteresowani działaniami Terenowego Inspektoratu Białaczów proszeni są o kontakt pod nr tel./fax (44) 758-14-66 lub e-mail: inspektorat.bialaczow@melioracja.lodzkie.pl

080408fot23126907-roboty melioracyjneMelioracje zabytkowego parku w Kłóbce, fot. z arch. MZKiD we W-ku,1