Scalenia i wymiana gruntów szansą na poprawę warunków gospodarowania i rozwój wsi w Gminie Żarnów

Dodano: sobota, 03 grudnia 2022

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace scaleniowe i wymienne w oparciu o przepisy ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa Łódzkiego przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi.

Głównym celem scalenia jest poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Widocznym efektem scalenia gruntów jest:

  1. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie,
  2. likwidacja szachownicy gruntów,
  3. poprawa kształtu działek,
  4. dostosowanie granic działek do cieków wodnych,
  5. dostosowanie szerokości dróg do nowoczesnego sprzętu rolniczego,
  6. poprawę jakości nawierzchni dróg dojazdowych do pól,
  7. możliwość likwidacji wspólnot gruntowych.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia

Poniżej prezentujemy treść pisma dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji, skierowanego do gminnego samorządu, a także treść listu do sołtysów i członków rad sołeckich, zachęcającego do podjęcia działań scaleniowych. Przypominamy, iż w 2022 roku taka inicjatywa scalenia gruntów, zyskała wstępną akceptację mieszkańców sołectwa Nadole, gdzie prowadzone są liczne konsultacje społeczne i prace przygotowawcze, dotyczące scalenia części gruntów. Zachęcamy przedstawicieli innych sołectw do zapoznania się z poniżej prezentowanymi treściami…

Samorząd Gminy Żarnów

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego realizująca zadania marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wnosi o przekazanie sołtysom wsi załączonego pisma wraz z prośbą o rozpropagowanie jego treści wśród mieszkańców gminy. Zaakceptowany przez Komisję Europejską Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest sygnałem do zintensyfikowania działań informacyjnych i promocyjnych o tematyce scaleniowej. Przekazanie rzetelnej informacji o efektach prac scaleniowych i korzyściach z ich wykonania dla mieszkańców obszarów wiejskich jest niezbędne do zainteresowania rolników scaleniami gruntów, czego efektem mogą być wnioski o wszczęcie postępowań scaleniowych.

Dokonanie zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej znacząco wpływa na poprawę warunków życia i gospodarowania na wsi. Jest to działanie szczególnie istotne dla uzyskiwania większej efektywności upraw oraz podniesienia dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Scalenia gruntów, oprócz poprawy struktury obszarowej gospodarstw i infrastruktury drogowej na wsi, są zaczątkiem szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich i zmian zachodzących na wsiach. Dlatego też, istotne jest, aby informacja o możliwości pozyskania środków na przeprowadzenie prac scaleniowych oraz ich efektach dotarła do jak największej liczby mieszkańców obszarów wiejskich.

Pragnąc rzetelnie zrealizować postawione przed Biurem zadania proszę o przekazanie załączonego pisma wszystkim sołtysom wsi. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok do rozpoczęcia szerokiej akcji informacyjnej o tematyce scaleniowej na terenie gminy, a jego efektem będą zebrania informacyjne o scaleniach gruntów z mieszkańcami poszczególnych wsi.

Pani Sołtys / Pan Sołtys

Zachodzące zmiany przestrzenne i środowiskowe, rozwój technologiczny, a także innowacyjne metody upraw, wymagają zmian w funkcjonowaniu wsi i przystosowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zreorganizowane gospodarstwa o dużych działkach, których granice są dostosowane do dróg, systemu urządzeń wodnych i rzeźby terenu, wykorzystujące nowoczesne, wydajne i zautomatyzowane maszyny rolnicze, pozwalają na osiąganie wysokich plonów i godziwych dochodów z prowadzonej działalności rolniczej.

Jedną z metod dokonania zmian w obszarach wiejskich, które korzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców i gospodarowanie w rolnictwie są scalenia gruntów. Dzięki temu zabiegowi urządzeniowo-rolnemu możliwe jest zmniejszenie rozdrobnienia gospodarstw, powiększenie działek, likwidacja szachownicy gruntów, a także poprawa nieracjonalnego rozłogu gruntów. Mniejsza liczba działek, ale o większych powierzchniach, z dostępem do drogi publicznej, położona bliżej siedliska, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie sprzętu rolniczego, obniżenie kosztów transportu i zwiększenie wydajności upraw. Poza zmianami w układzie działek i pól, podczas scalenia gruntów mogą zostać zaprojektowane i wybudowane nowe drogi dojazdowe do pól, dostosowane do wymagań nowoczesnych maszyn rolniczych. Wykonywane w trakcie scalenia zabiegi przyczyniają się do poprawy retencji wód, ograniczenia skutków erozji wodnej i wietrznej oraz pomagają w ochronie krajobrazu i środowiska, co jest szczególnie istotne przy zachodzących zmianach
klimatycznych.

Scalenia gruntów są pracami, które w całości mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Odbywają się one z czynnym udziałem społeczności wiejskiej, a proponowane rozwiązania są konsultowane i zatwierdzane przez uczestników postępowania scaleniowego. Na terenie województwa łódzkiego scalenia gruntów wykonuje i koordynuje Samorząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego zadania te realizuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Duże doświadczenie pracowników Biura gwarantuje wysoką jakość prac i poprawę warunków życia mieszkańców terenów wiejskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom reorganizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o możliwości realizacji prac scaleniowych oraz możliwości zwołania zebrania informacyjnego o tematyce scaleniowej na terenie sołectwa. Podczas spotkania z rolnikami pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi omówią przebieg prac scaleniowych, zaprezentują efekty ich wykonania, wskażą korzyści jakie są możliwe do osiągnięcia oraz odpowiedzą na zadane pytania. Działania informacyjne są szczególnie ważne z uwagi na możliwości pozyskania środków finansowych na wykonanie prac scaleniowych w ramach nowej perspektywy współfinansowania scaleń gruntów ze środków europejskich na lata 2023-2027. Dotarcie do jak największej liczby rolników z rzetelnymi informacjami o scaleniach gruntów pomoże w zebraniu podpisów pod wnioskami o wszczęcie postępowań scaleniowych. Wiedza na temat przebiegu scaleń gruntów oraz świadomość rolników z korzyści płynących z ich wykonania jest szansą na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej oraz polepszenia warunków życia mieszkańców terenów wiejskich.

Zapraszamy do kontaktu pod nr 42 235-47-11 lub email: biuro@wbg.lodzkie.pl. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz spotkamy się na zebraniu informacyjnym o tematyce scaleniowej.

Kliknij, aby powiększyć…

Scalenia gruntów łódzkie

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa

WBG w Łodzi