Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,U- ŹRÓDEŁ” ogłasza nabory wniosków

Dodano: poniedziałek, 11 czerwca 2018

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiło dwa nabory wniosków na granty w ramach przedsięwzięć:

Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” oraz ”Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Termin składania wniosków: 19 czerwca – 02 lipca 2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie internetowej http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD. tel. 41 375 95 33 lub 501192800, e-mail: uzrodel@uzrodel.pl

 

Ponadto Stowarzyszenie organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się w dniu 19.06.2018 r. w godz. 9:00 -14:00 w siedzibie LGD ,,U Źródeł” Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie
Temat szkolenia: Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć: Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” oraz ”Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres uzrodel@uzrodel.pl do dnia 17 czerwca 2018 r.

Karta Zgłoszenia

Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.