Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

Dodano: niedziela, 12 stycznia 2014

W dniu 21 listopada 2013 r. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie odbył się I Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie (SWSP). W Zjeździe uczestniczyli: Wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki, Sekretarz UG w Żarnowie – Bogdan Kubiszewski, dyrektor ZSZ w Żarnowie – Bożena Kołtunowska, dyrektor Gimnazjum w Żarnowie – Bogusława Wiaderna, wicedyrektor SP w Żarnowie – Barbara Kalinowska, dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie Żarnowa, a także nauczyciele, pracownicy ZSZ w Żarnowie, przyjaciele szkoły.

Stowarzyszenie zostało założone w 2010 r. z inicjatywy nauczycieli ZSZ w Żarnowie, oraz dyrektora szkoły – wtedy pani Bogusławy Wiadernej.

Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie działa przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie na terenie gminy Żarnów i zrzesza w swoich szeregach osoby pragnące aktywnie działać na rzecz wspierania edukacji i innych form aktywności społecznej, przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Obecnie do Stowarzyszenia należy 35 osób. SWSP w Żarnowie pozyskuje finanse z opłaconych składek przez członków Stowarzyszenia, z dobrowolnych wpłat na cele statutowe Stowarzyszenia, z darowizn i innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych pieniędzy.

Główne cele SWSP w Żarnowie zawarte w Statucie Stowarzyszenia realizowane były poprzez:

– Współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

– Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn

– Bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lokalnym

– Organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności szkolnej i pozaszkolnej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

22 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”,z siedzibą w Mysłowicach, które jest organizacją pożytku publicznego. Jako partner tejże organizacji SWSP w Żarnowie mogło przystąpić do Akcji 1% dla Naszej Szkoły.

Głównym celem Stowarzyszenia jest dofinansowywanie dojazdów młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem SWSP w Żarnowie zastała pani Tatiana Kosylak. Wiceprezesem SWSP w Żarnowie została pani Magdalena Polak. Skarbnikiem SWSP w Żarnowie została pani Irena Piekutowska, Sekretarzem SWSP w Żarnowie została pani Monika Brzozowicz. Członkiem Zarządu SWSP w Żarnowie została pani Bogusława Wiaderna.

Prezes Stowarzyszenia Tatiana Kosylak przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres trzech lat, której zwieńczeniem była prezentacja multimedialna. Spotkanie poprowadził Paweł Mamrot, który czuwał nad przebiegiem obrad. Pod koniec spotkania prezes omówiła kierunki działań, które będą realizowane w wyniku działalności Stowarzyszenia, a będą to:

– Promowanie i upowszechnianie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Żarnowie

– Dofinansowywanie do biletów miesięcznych dla uczniów ZSZ w Żarnowie dojeżdżających do szkoły

– Tworzenie i wspieranie projektów i programów edukacyjnych ü Dofinansowywanie do wycieczek szkolnych, zimowisk, biwaków i innych imprez, dla uczniów ZSZ w Żarnowie.

– Pomoc materialna dla uczniów z ubogich rodzin uczęszczających do ZSZ w Żarnowie Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem przygotowanym przez członków Stowarzyszenia oraz uczniów ZSZ w Żarnowie.

Źródło: ZSZ Żarnów