Wielki sukces! Gmina Żarnów otrzymała ogromne dofinansowanie na montaż instalacji OZE dla gmin Żarnów i Paradyż

Dodano: środa, 06 kwietnia 2022

Z ogromną radością i nieukrywaną satysfakcją informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów,  że nasz wniosek – w partnerstwie z Gminą Paradyż – o nazwie „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż”, złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, został pozytywnie oceniony i uzyskał bardzo wysoką ocenę – 96,10% maksymalnej liczby punktów. Ogólna wartość projektu wynosi aż 17 862 670,84 zł, dofinansowanie w ramach RPO – 14 017 487,58 zł. Warto podkreślić, że jest to wniosek z najwyższą wartością finansową w województwie łódzkim, a Gmina Żarnów jest liderem tego projektu. Wysoka ocena jest również efektem kolejnego partnerstwa Gminy Żarnów z Gminą Paradyż i bardzo dobrej współpracy pomiędzy tymi dwoma samorządami.

Przed nami wielka praca – skomplikowana weryfikacja wszystkich zgłoszeń i deklaracji, a po nich – ogłoszenie przetargu. Wierzymy gorąco, iż jego rozstrzygnięcia będą korzystne, mimo szalejącego wzrostu cen na wszystkie usługi i rosnącej inflacji.

Warto przybliżyć informacje o tym projekcie, jednym z największych w historii Naszej Gminy. Celem bezpośrednim projektu jest wykonanie, instalacja i uruchomienie aż 833 mikroinstalacji OZE (odnawialne źródła energii), w tym:

 • 504 mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • 85 instalacji kolektorów słonecznych,
 • 59 kotłów na biomasę,
 • 185 pomp ciepła.

służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Tuż przed złożeniem wniosku, dwie zaprzyjaźnione i partnerskie gminy – Żarnów i Paradyż, solidarnie dokonały podziału potencjalnych instalacji (Gmina Żarnów jest znacznie większą gminą pod względem liczby ludności i powierzchni):

 • 491 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 311 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 50 instalacji kolektorów słonecznych, 29 instalacji kotłów na biomasę i 101 pomp ciepła.
 • 342 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 193 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 35 instalacji kolektorów słonecznych, 30 instalacji kotłów na biomasę i 84 pompy ciepła.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do:

 • zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego,
 • poprawy  zaopatrzenia  w  energię  na  terenach  o  słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
 • zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza w wyniku spalania paliw stałych w celach grzewczych.

Ponadto zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w przypadku, gdy prosument (czyli producent i jednocześnie konsument) w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, z uwzględnieniem ust. 6., korzysta z rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

 • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Dziękuję bardzo zaangażowanym pracownikom Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Żarnowie, wspieranych pracownikami Urzędu Gminy w Paradyżu, za bardzo dobre przygotowanie wniosku Gminy Żarnów, który pomyślnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i uzyskał tak wysoką ocenę.

Słowa podziękowań kieruję również dla Posła na Sejm RP Roberta Telusa i innych parlamentarzystów z okręgu nr 10, a także dla Janusza Ciesielskiego – radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego i innych radnych wojewódzkich z regionu, za wsparcie i doradztwo na każdym etapie projektu – od pomysłu, poprzez tworzenie dokumentów, po ostateczną realizację. Dziękuję Zarządowi Województwa Łódzkiego, kierowanemu przez Marszałka Grzegorza Schreibera, za wybór naszego bardzo staranie przygotowanego wniosku do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Dziękuję współpracującemu z nami od lat Wójtowi Gminy Paradyż Wojciechowi Rudalskiemu za podjęcie po raz kolejny współpracy z Naszą Gminą i zaakceptowanie faktu, iż to właśnie Gmina Żarnów znów jest liderem tak dużego i prestiżowego projektu.

Bardzo serdecznie dziękuję mgr inż. Gabrielowi Jasionowi – kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Gminy za pomysł realizacji tak wielkiego projektu z zakresu OZE, za wszechstronną wiedzę i wielką operatywność w działaniu, a przede wszystkim – za skuteczne kierowanie zespołem młodych i niezmiernie zaangażowanych pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie, którzy z entuzjazmem i ofiarnością wykonali tytaniczną pracę nad tym wnioskiem, zakończoną dla nas tak spektakularnym sukcesem.

Wójt Gminy Żarnów
dr Krzysztof Nawrocki

OZEDach z panelami fotowoltaicznymiMapa Gminy ŻarnówHerb Żarnowa