Szkolenie strażaków z jednostek OSP Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 11 lutego 2014

W niedzielę, 9 lutego 2014 roku w Domu Kultury w Żarnowie oraz w Wiejskim Domu Kultury w Miedznej Murowanej, odbyły się szkolenia dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarnów, pełniących różne funkcje, z którymi związany jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniach uczestniczył wójt Krzysztof Nawrocki. Celem szkolenia było uzupełnienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to wynikało z obowiązkowego – okresowego (corocznego) szkolenia w dziedzinie BHP.

Na szkolenie do Domu Kultury w Żarnowie przybyło prawie 100 strażaków (w tym również kilka kobiet) z wszystkich jednostek OSP z Gminy Żarnów. Zaś w szkoleniu w Miedznej Murowanej uczestniczyło około 40 osób. Instruktażu z zagadnień BHP udzielił st. kpt. dh Tadeusz Brola, stale współpracujący z Gminą Żarnów. Podczas prelekcji słuchacze zostali zapoznani z zakresem obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Strażacy uaktualnili również swoją wiedzę z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z obsługą narzędzi i sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu OSP.

Szkolenie to miało również na celu przygotowanie strażaków do wykonywania określonych zadań, a szczególności:

– omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów, które mają wpływ na warunki pracy strażaka (np. oświetlenie miejsca akcji, warunki środowiskowe, urządzenia techniczne, sprzęt itp.);

– elementów stanowiska roboczego, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia itp.);

– omówienie czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu zadań na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;

– przygotowanie wyposażenia, sprzętu i narzędzi roboczych do wykonywania określonego zadania.

Poza tym, odbyła się projekcja filmów instruktażowych na temat wypadku masowego, zasad użycia defibrylatora oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Podobna tematyka szkolenia została przedstawiona również w Miedznej Murowanej. Ponadto zostały poruszone bieżące i aktualne problemy mieszkańców Miedznej Murowanej, jak i całej Gminy Żarnów. Mieszkańcy mogli zgłaszać problemy wsi bezpośrednio do wójta Krzysztofa Nawrockiego.