Uwaga maturzysto 2019 !!! Stypendium 500 zł/miesiąc !!!

Dodano: środa, 17 lipca 2019

Jeżeli ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

  1. Jesteś obywatelem polskim lub posiadają Kartę Polaka,
  2. Jesteś dzieckiem byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  3. Mieszkasz na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców i jest to potwierdzone zameldowaniem – okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,
  4. Pochodzisz z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto wyliczony z czerwca  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. Osiągnąłeś na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu na stronie fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl

          możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów
w wysokości 500 zł/miesiąc !!

wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na

www.stypendia-pomostowe.pl

w terminie do 14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00!!

ale oryginał po wydrukowaniu wraz z załącznikami należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
w terminie do 23 sierpnia 2019 r

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl lub www.fep.lodz.pl lub pod numerem tel. 42/636-53-26