WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego

Dodano: wtorek, 01 marca 2016

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Żarnów (partner) w ramach

Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,

Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 Okres realizacji projektu: 01.03.2016-31.08.2017

Projekt skierowany do 130 (78 K i 52 M) osób młodych w wieku 15-29 l., zamieszkujących obszar powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim, w tym min. 32 osoby niepełnosprawne i min. 45 osób o niskich kwalifikacjach, bez pracy: 104 osoby bierne zawodowo (tj. 80% UP), 26 osób bezrobotnych, w tym min. 11 osób długotrwale bezrobotnych (tj. min. 40% osób bezrobotnych), które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

Celem projektu jest:
zwiększenie do 31.08.2017 możliwości zatrudnienia 130 (78K, 52M) osób młodych w wieku 15-29 lat,
w tym min. 39 osób w wieku 18-24 lata, z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim, bez pracy (104 osoby bierne zawodowo oraz 26 osób bezrobotnych, w tym min. 11 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 32 osoby niepełnosprawne i min. 45 osób o niskich kwalifikacjach, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

– identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy;
– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe;
– szkolenia kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników;
– wysokiej jakości szkolenia zawodowe (kurs księgowości I stopnia, magazynier z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C, spedytor z językiem angielskim, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B) zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 3 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy po odbyciu staży zawodowych;
– zwrot kosztów dojazdu;
– dodatek relokacyjny (wsparcie finansowe w celu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– Wiek 15-29 l. – dokument tożsamości/oświadczenie
– Zamieszkanie w 1 z 7 powiatów (opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, rawskim, bełchatowskim) w woj. łódzkim – dokument tożsamości/oświadczenie
– Status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej – oświadczenie;
lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej – zaświadczenie z PUP/oświadczenie
– Lub status osoby niepełnosprawnej  – zaświadczenie z ZUS/PZON

REKRUTACJA:

Trwa rekrutacja do projektu! Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
Anna Palus – specjalista ds. rekrutacji i rozwoju projektu, tel. 533 323 329
Urząd Gminy w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
pokój nr 22 (parter)
w godzinach 9.00-12.00 w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku).

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji:
kierownik projektu – JAN DUDA, tel. 533 535 008, e-mail: dudajasiek@gmail.com
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/want2learn.zarnow/

Informacje dotyczące staży:

 
Szczegółowy harmonogram wsparcia:
 
Tura I:

Tura II:

Tura III:

Przyjęcie uczestnika projektu na staż / do pracy:

Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” na staż/do pracy. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia dla opiekunów staży! Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Twoją firmą… Dziękujemy!
 

W załączeniu – plakat. Kliknij, aby powiększyć…

ologowania-PNG-768x101